34.812

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positieDoelstelling van dit wetsvoorstel is het aanpassen van de huidige onderwijswetgeving met als doel de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv) structureel te borgen en te verbreden naar jongeren voor wie het halen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is.

Het wetsvoorstel beoogt dat alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie optimaal worden ondersteund in het vinden van een passende plek dankzij een sluitend regionaal vangnet van partijen uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 27 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juni 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 oktober 2017

titel

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het wetsvoorstel bevat zeven maatregelen die tot doel hebben om de regionale samenwerking vsv te verbeteren en uit te breiden met bepaalde doelgroepen en overlegpartijen.

  • Wettelijke regeling regionaal programma en regionaal bestuurlijk overleg gemeenten-scholen;
  • Uitbreiding specifieke uitkering vsv met regionaal programma en regionaal bestuurlijk overleg;
  • Uitbreiding regionale samenwerking vsv met volgen van leerlingen uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
  • Uitbreiding regionale samenwerking met leerplichtige leerlingen van 12 tot 18 jaar;
  • Uitbreiding toelatingsmogelijkheid tot het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo);
  • Uitbreiding overleg RMC-contactgemeente met partijen uit domeinen arbeid en zorg;
  • Afstemming ondersteuningsaanbod gemeenten, samenwerkingsverbanden vo en mbo-instellingen.

Documenten

25