Parlementaire Assemblee Raad van Europa neemt aanbeveling conventiestelsel aanDe parlementaire assemblee van de Raad van Europa (PACE) heeft woensdag een aanbeveling aangenomen over de noodzaak tot toekomstige bescherming en ontwikkeling van het conventiestelsel van de Raad van Europa. Er was slechts één tegenstem. Basis voor de aanbeveling was een rapport van de Nederlandse SP-senator Tiny Kox, lid van de UEL-fractie in de assemblee van de Raad van Europa. Tevens roept de parlementaire assemblee op om het onderwerp hoog op de agenda te zetten van de aankomende top van staatshoofden en regeringsleiders van de 47 lidstaten.

De parlementaire assemblee constateert dat er sinds de Topconferentie in Warschau in 2005 veel stappen zijn gezet en verbeteringen zijn aangebracht. Er blijft echter een kloof tussen de wens van de lidstaten en de organisatie en wat wordt er door hen wordt uitgevoerd. De assemblee verwelkomt het vooruitzicht op een toekomstige Raad van Europa-top van staatshoofden en regeringsleiders om de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten te revitaliseren, die vandaag sterk onder druk staan. De instrumenten en instellingen van de Raad van Europa moeten "gemoderniseerd en efficiënter worden" en een top zou een gelegenheid zijn om te bespreken hoe het Conventiesysteem van de Raad van Europa kan worden verbeterd en verbeterd.

Tevens werd in de parlementaire assemblee vastgesteld dat ratificatie van de verdragen te vaak wordt vertraagd. Dit leidt ertoe "dat ze niet in werking kunnen treden, de uitvoering van conventies in de nationale wetgeving vaak traag en onjuist is en de binnenlandse juridische kaders te vaak disfunctioneel zijn". Om bijstandsprogramma's doeltreffender te maken moet er meer aandacht zijn voor de tenuitvoerlegging van de normen in de verdragen en moet de doeltreffendheid van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de werkingssfeer van het Europees Sociaal Handvest versterkt worden. Het moet zo de benchmark worden voor de sociale rechten van de Europese Unie, aldus de vaststelling in de assemblee.

De parlementaire assemblee van de Raad van Europa vergadert vier keer per jaar een in Straatsburg. Drie vergaderingen per jaar vóór de zomer in januari, april en juni en één vergadering in september/oktober. De Nederlandse delegatie bestaat uit de Eerste Kamerleden Mart van der Ven (VVD, delegatieleider), Tiny Kox (SP), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Tineke Strik (GroenLinks) en Petra Stienen (D66) en Tweede Kamerleden Anne Mulder (VVD) en Vicky Maeijer (PVV).


Deel dit item: