T02477

Toezegging Evaluatie Wet inburgering (34.584)De staatssecretaris van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Nooren en Schalk, toe in de evaluatie van de Wet inburgering, die tevens naar de Eerste Kamer zal worden gestuurd, de volgende punten mee te nemen: de manier waarop gemeenten hun rol in de dagelijkse praktijk vervullen (bereikbaarheid en aanpak van de activiteiten die de gemeente organiseert of laat organiseren voor nieuwkomers), de mogelijkheden en het vermogen van inburgeraars (inclusief een reflectie van de regering op hoe in de inburgering rekening gehouden kan worden met de implicaties van het WRR-rapport “Weten is nog geen doen”), en de stand van zaken omtrent de participatieverklaringen en de opgelegde sancties. 


Kerngegevens

Nummer T02477
Status voldaan
Datum toezegging 13 juni 2017
Deadline 1 juli 2018
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Drs. J.E.A.M. Nooren (PvdA)
P. Schalk (SGP)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen effectiviteit
evaluaties
inburgering
participatie
zelfredzaamheid
Kamerstukken Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34.584)


Uit de stukken

Handelingen I 2016-2017, nr. 31 - item 4 -  blz. 2/3

Mevrouw Nooren (PvdA):

We zijn ook benieuwd hoe de minister aankijkt tegen de implicaties van het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, getiteld "Weten is nog geen doen, een realistisch perspectief op redzaamheid" voor de wet- en regelgeving en het beleid op het gebied van nieuwkomers en specifiek de inburgeraars. [...] Mijn fractie hoort uit de dagelijkse praktijk dat de gemeenten in hun aanpak onvoldoende rekening houden met die andere activiteiten van de inburgeraars en hun leefsituatie. Hoe kijkt de minister aan tegen dit punt? Is het mogelijk om in de evaluatie van de Inburgeringswet de planning, bereikbaarheid en aanpak van de activiteiten die de gemeente organiseert of laat organiseren voor nieuwkomers mee te nemen?

Handelingen I 2016-2017, nr. 31 - item 4 -  blz. 15

De heer Schalk (SGP):

Tot slot: is de minister bereid om het effect van deze wet te evalueren of te betrekken bij de komende evaluatie in die zin dat er een helder beeld komt van het aantal participatieverklaringen dat wordt ondertekend, en tevens een terugkoppeling van sancties bij niet voldoen aan de participatieverklaring?

Handelingen I 2016-2017, nr. 31 - item 4 -  blz. 19

Mevrouw Nooren (PvdA):

Ik zou het fijn vinden als in de evaluatie die de minister heeft aangekondigd en die, naar ik van de staatssecretaris begrijp, in de zomer ook naar deze Kamer wordt gestuurd, een reflectie op het WRR-rapport staat. Wat betekent een en ander voor de aanpak die nu gekozen wordt in de Wet inburgering? Het gaat voor mij verder dan iets extra's doen voor mensen uit Somalië.

Staatssecretaris Klijnsma:

Ik vind het een prima idee om bij de evaluatie waarover ik zojuist sprak ook heel specifiek te kijken naar het vermogen van mensen. Ik denk dat de hele Kamer dit een prima idee vindt, want wij weten dat niet iedereen gelijk is op dit punt.

Handelingen I 2016-2017, nr. 31 - item 4 -  blz. 20

Staatssecretaris Klijnsma:

Er is op gewezen dat de mensen in de dagelijkse praktijk ook met andere activiteiten bezig kunnen zijn, waardoor zij dus niet kunnen inburgeren. Mevrouw Nooren heeft daarover een vraag gesteld. Ik vind dat wij dit expliciet moeten meenemen in de evaluatie, want dit snijdt hout.

Handelingen I 2016-2017, nr. 31 - item 4 -  blz. 25/26

De heer Schalk (SGP):

Ik had de staatssecretaris de vraag gesteld of in de evaluatie ook wordt meegenomen hoeveel participatieverklaringen er werden ondertekend en in hoeveel gevallen er sancties nodig waren. Dan krijgt de Kamer daar ook inzicht in.

Staatssecretaris Klijnsma:

Ik kom tot de vraag van de heer Schalk over de evaluatie en het aantal verklaringen. Ik zal de minister meegeven dat hij het aantal verklaringen waarover helderheid bestaat in de evaluatie meeneemt

Handelingen I 2016-2017, nr. 31 - item 4 -  blz. 27

Mevrouw Nooren (PvdA):

Ik dank haar voor de toezegging om in de evaluatie ook de manier mee te nemen waarop de gemeenten hun rol vervullen. [...] Ik dank de staatssecretaris ook voor de toezegging naar aanleiding van het WRR-rapport om het denk- en doenvermogen mee te nemen in de evaluatie van de Wet inburgering.

Handelingen I 2016-2017, nr. 31 - item 4 -  blz. 30

Staatssecretaris Klijnsma:

Mevrouw Nooren vroeg mij om de evaluatie ook naar de Eerste Kamer te sturen. Ik zou zeggen: vanzelfsprekend.

Handelingen I 2016-2017, nr. 32 - item 3 -  blz. 1

Mevrouw Nooren (PvdA):

Ze heeft ook toegezegd om met de evaluatie te onderzoeken hoe het traject wordt ingevuld en of er voldoende wordt aangesloten bij de mogelijkheden van de inburgeraars.


Brondocumenten


Historie