Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 12 september 2017Parlementair jaar 2016/2017, 36e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 14.13 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Barth, Beuving, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Hoekstra, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Koffeman, Kok, Kox, Kuiper, Lintmeijer, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Overbeek, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Ruers, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sini, Van der Sluijs, Stienen, Van Strien, Strik, Teunissen, Van de Ven, Verheijen, Vlietstra, Vos en Wezel,

en de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken,

alsmede de heer De Graaf, oud-voorzitter van de Eerste Kamer, de heer Korthals Altes, oud-voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Timmerman-Buck, oud-voorzitter van de Eerste Kamer, de heer Tjeenk Willink, oud-voorzitter van de Eerste Kamer en de heer Van der Linden, oud-voorzitter van de Eerste Kamer.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Van Kappen, Knip en Martens, wegens verblijf buitenslands in verband met het bijwonen van een bijeenkomst van de commissie Science and Technology van de NAVO Parlementaire Assemblee;

De Vries-Leggedoor, wegens persoonlijke omstandigheden;

Peter van Dijk, Köhler en Van Beek, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

In deze eerste vergadering van de Kamer na het zomerreces — de laatste van het parlementaire jaar 2016-2017 — staan wij erbij stil dat zich in de vakantieperiode andermaal afschuwelijke terroristische aanslagen hebben voorgedaan. Op 17 augustus reed op de Ramblas in het hart van Barcelona een bestelbus in op voetgangers. Daarbij vielen veertien doden en meer dan 100 gewonden. Ook in de badplaats Cambrils vond enkele dagen later een aanslag met dodelijke afloop plaats. "Las Ramblas" van Barcelona is bij uitstek een plaats waar mensen uit de hele wereld elkaar vrij en ontspannen ontmoeten. Het is diep tragisch dat deze plaats door grof geweld is getroffen. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden, de gewonden en allen die door de aanslagen zijn geraakt. Zoals ik de voorzitter van de senaat van Spanje direct na de aanslagen in een brief heb laten weten: "In solidariteit staan wij naast het Spaanse volk en het parlement van Spanje tegen geweld en terrorisme".

Ook binnen ons Koninkrijk deed zich een ramp van enorme omvang voor, nu door ongeëvenaard natuurgeweld. De orkaan Irma trok een allesverwoestend spoor door de bovenwindse eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk: Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Inmiddels heeft de orkaan ook aan de Amerikaanse kust voor veel schade gezorgd. Vooral in het land Sint-Maarten zijn de ravage en de schade ongekend. Er wordt hard gewerkt om de eerste noden te lenigen, ook vanuit Nederland, onder andere door de inzet van Defensie. Onze Koning is onmiddellijk afgereisd om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de rampzalige situatie en de bewoners een hart onder de riem te steken. De wederopbouw zal enorme inspanningen vergen. Het Caribisch deel van het Koninkrijk verdient onze steun.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Herdenking de heer Braks

Aan de orde is de herdenking van de heer G.J.M. Braks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister-president en de oud-voorzitters van de Eerste Kamer welkom in de Kamer.

Ik verzoek allen te gaan staan.

Op 12 juli jongstleden overleed op 84-jarige leeftijd Gerrit Braks, senator voor het Christen Democratisch Appèl van 11 juni 1991 tot 10 juni 2003.

Bijna vier decennia maakte de heer Braks deel uit van de nationale politiek. Tien jaar lang was hij minister van Landbouw: een sector waar hij van kinds af aan mee bekend was en waar hij een bepalende invloed op zou krijgen.

Gerardus Johannes Maria Braks werd geboren op 23 mei 1933 in Odiliapeel, Noord-Brabant. Zijn ouders, die in totaal elf kinderen kregen, hadden een ontginningsbedrijf. Hier heeft de heer Braks tot zijn 23ste levensjaar gewerkt. In de avonden en weekenden volgde hij opleidingen aan de lagere land- en tuinbouwschool, de Landbouwwinterschool, de mulo en de hbs.

Na een tijdelijke baan bij de Landbouwvoorlichtingsdienst in Eindhoven voltooide de heer Braks eind 1964 de opleiding akker- en weidebouw aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Snel daarna werd de heer Braks diplomaat in Brussel: aanvankelijk als adjunct-landbouwattaché en later als landbouwraad. De periode in Brussel beschouwde hij als de gelukkigste tijd in zijn leven. Het opbouwen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid was hem op het lijf geschreven en sterkte bovendien zijn geloof in Europese samenwerking. Later in zijn leven zou hij voor zijn inspanningen op dit gebied door de Franse regering worden onderscheiden als Commandeur de l'Ordre du Mérite agricole.

In 1977 maakte de heer Braks de overstap naar Den Haag. "Wees niet laks, stem Braks" stond er op de verkiezingsborden in Brabant. In de Tweede Kamer werd hij algauw verkozen tot voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw en Visserij. Het was dan ook niet onlogisch dat drie jaar later bij de benoeming van het eerste kabinet-Van Agt de keuze voor minister van Landbouw op hem viel.

De heer Braks werd bij zijn aantreden als minister geconfronteerd met een landbouwsector die uit zijn voegen gebarsten was. Zijn maatregelen tegen overproductie en ter bevordering van duurzaamheid stuitten dikwijls op fors verzet. Toch zette hij door.

Was er binnen de landbouwsector kritiek op zijn beleid, dan stond dat los van de waardering voor zijn persoon. Een van de redenen daarvoor was dat de heer Braks altijd duidelijk uitlegde waar hij voor stond. Hij noemde een schop een schop en een spade een spade. Zelf zei hij hier later over dat de kunst van de politiek is om alles terug te brengen naar de menselijke maat. Daarbij had hij het grote voordeel dat hij zich goed kon verplaatsen in de positie van de boeren.

Na zijn ministerschap vervolgde de heer Braks zijn carrière als voorzitter van de KRO. En al snel keerde hij terug naar de nationale politiek. Op 11 juni 1991 werd de heer Braks beëdigd als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, een huis waar hij ook als minister al graag kwam. Niet alleen omdat er meer ruimte was voor inhoudelijke discussie, maar ook omdat het hem in staat stelde om betrokken te blijven bij de landbouw en vertegenwoordiger te zijn van de regio.

In zijn maidenspeech sprak hij zich uit voor het belang van goed beroepsonderwijs. Hij had zelf hard gewerkt om dit te krijgen en wilde ervoor zorgen dat anderen dezelfde kans kregen. Als fractievoorzitter hekelde hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in november 2000 het beleid van de paarse kabinetten. Deze zouden te afwachtend zijn in het aanpakken van grote problemen. "Succes kan gemakkelijk bedrijfsblind maken", stelde hij.

Met pijn in het hart behandelde de heer Braks als Eerste Kamerlid in 1998 de Varkenswet. Hij nam het op voor de varkenshouders, die te maken kregen met een sanering van 25% van de varkensstapel.

In de Eerste Kamer stond de heer Braks bekend als een aimabel, open en optimistisch persoon. Hij was een trotse volksvertegenwoordiger, die trouw was aan zijn partij en geboortegrond.

Op 2 oktober 2001 werd de heer Braks benoemd tot Voorzitter van de Eerste Kamer. Ik mag zeggen dat ik als enig Kamerlid vandaag in deze Kamer de hele zittingsperiode van Gerrit Braks als voorzitter heb meegemaakt. Dat betekent dat ik al heel oud ben. Als voorzitter zette hij zich ervoor in dat Kamerleden op de hoogte bleven van technologische ontwikkelingen. Anders konden zij hun werk als medewetgever niet goed vervullen. In de Eerste Kamer stimuleerde de heer Braks de drie kernwaarden die hij vanuit de landbouw had meegekregen: toewijding, kennis en saamhorigheid.

De heer Braks was sterk overtuigd van de toegevoegde waarde van de Eerste Kamer. In interviews en toespraken onderstreepte hij steeds dat Eerste Kamerleden sterk geworteld zijn in de maatschappij en dat er een belangrijke preventieve werking uitgaat van een politiek orgaan dat het wetsvoorstel als eindproduct beoordeelt.

"Braks zwaait af met weemoed" stond er bij zijn afscheid van de Eerste Kamer in de krant. Het harde werken was hem na al die jaren in het bloed gaan zitten. Zelf zei hij hierover in een interview: "Ik werk niet, ik functioneer." Lang hoefde de heer Braks niet stil te zitten, want al snel werd hij benoemd als waarnemend burgemeester in Eindhoven. Hier groeide hij in korte tijd uit tot een gewaardeerde burgervader.

In Brabant, maar zeker ook daarbuiten, vervulde de heer Braks een groot aantal maatschappelijke functies. Zo was hij voorzitter van de Stichting Katholieke Noden, adviseur-voorzitter hoofddirectie Rabobank, bestuursvoorzitter bij de Radboudstichting en voorzitter van de raad van toezicht bij Fontys Hogescholen.

De heer Braks ontving diverse ridderorden en onderscheidingen in binnen- en buitenland. In Nederland was hij Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Moge ons respect voor zijn persoon en zijn grote verdiensten voor de parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn echtgenote, zijn kinderen en verdere familie en vrienden.

Ik geef het woord aan de minister-president.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Minister Rutte:

Voorzitter. Gerrit Braks zei ooit: "Ik ben Braks en dat is landbouw". Landbouw was de rode draad in zijn leven. Hij kwam naar eigen zeggen "van een boerderij van elf kinderen, tien zeugen en acht koeien". Geboren in Odiliapeel, is zijn levensverhaal het verhaal van de emancipatie van het Brabantse katholieke platteland, het verhaal van hoe een boerenzoon minister werd.

Daar was moed, ijver en ambitie voor nodig. Gerrit Braks werkte al jarenlang in het familiebedrijf van zijn vader toen hij besloot om naar de mulo te gaan en vervolgens de hbs te volgen. Daarna ging hij inderdaad studeren aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. "Dat was wat, in zo'n dorp", zei hij zelf. "De pastoor, de onderwijzer en de buurt redeneerden algauw: wat verbeeldt die Gerrit Braks zich wel? Zodoende moest je wel. Niet slagen zou een afgang betekenen."

Braks werd ambtenaar bij het ministerie van Landbouw en Visserij en inderdaad: toponderhandelaar in Brussel. Hij werd lid van de Tweede Kamer. Namens de KVP in de Tweede Kamer werd hij uiteindelijk ook minister. Hij zei: "De wereld is voor mij opengegaan".

Gerrit Braks zou bijna tien jaar minister van Landbouw blijven, in een periode waarin de sector ingrijpende veranderingen onderging. Maar Braks wás landbouw. Zo werd het ook gevoeld door zijn agrarische achterban. Een bewindsman die zonder enige moeite met één hand in korte tijd een koe wist leeg te melken, die had recht van spreken.

Tegelijkertijd maakte Braks het de achterban en zijn boeren niet gemakkelijk. Dat kon niet anders. "De landbouw heeft zijn grenzen bereikt", zei hij daar zelf over. Het waren de jaren van de melkplassen en boterbergen. Er kwam in die tijd meer aandacht voor natuur en milieu. Het beleid moest op de schop. Braks maakte moeilijke en pijnlijke maatregelen acceptabel. Hij wist steeds een balans te vinden tussen de belangen van zijn achterban, waarmee hij zich probeerde te vereenzelvigen, en het belang van de maatschappij als geheel. Hij stond voor zijn keuzes en hij zocht de confrontatie op. Hij deinsde er niet voor terug tegenover een zaal vol boze boeren te gaan staan. Ik citeer: "Als actievoerende akkerbouwers of boze vissers mij uitscholden, dan loeide ik gewoon terug." Hij hechtte er vervolgens ook aan om zijn opponenten na afloop de hand te schudden en in goede sfeer uit elkaar te gaan. Die combinatie van moed, toegankelijkheid en vriendschap maakt dat hij tot op de dag van vandaag het torenhoge respect heeft van de hele landbouwsector.

Na zijn ministerschap bleef hij maatschappelijk betrokken: inderdaad als lid en Voorzitter van de senaat, maar bijvoorbeeld ook als voorzitter van de KRO. Ook na zijn pensionering bleef hij een trouw bezoeker van de bijeenkomsten van zijn partij, het CDA. Het thuisfront was belangrijk voor hem. Zij stonden altijd als een muur om hem heen, zoals hij het zelf uitdrukte.

Op de vraag hoe hij herinnerd wilde worden, zei hij rond zijn 80ste verjaardag: "Ik heb er altijd wel een beetje naar geleefd hoe ik later gezien wil worden: als mensenmens, die hecht aan betrouwbaarheid en integriteit. Ik wil graag door andere mensen gerespecteerd blijven. En er is waardering. Daarom is het goed zo."

Zijn maatschappelijke betrokkenheid en de waardering die hij daarvoor kreeg bleken ook bij zijn uitvaart in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. De kerk was tot de nok toe gevuld. Velen uit heden en verleden kwamen hem de laatste eer bewijzen.

Gerrit Braks blijft in herinnering als een innemende en warme man, toegankelijk en met luisterend oor, maar ook moedig en scherpzinnig. Wij gedenken hem met het diepste respect. Namens het kabinet wens ik zijn vrouw, zijn kinderen, zijn familie en zijn vrienden alle sterkte toe. Dank u wel.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 29 augustus 2017, houdende aanwijzing van de heer F.C.W.C. Lintmeijer tot lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad en houdende aanwijzing van de dames L.I. Diks en L. van Tongeren tot plaatsvervangende leden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad. De dames Diks en Van Tongeren zijn lid van de Tweede Kamer.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Beëdiging mevrouw J.G. Vlietstra

Aan de orde is de beëdiging van mevrouw J.G. Vlietstra.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer, mevrouw J.G. Vlietstra: de heer Knapen (voorzitter), mevrouw De Bruijn-Wezeman en mevrouw Wezel.

Ik deel aan de Kamer mede dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrief van mevrouw J.G. Vlietstra inmiddels in handen zijn gesteld van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak reeds heeft verricht.

Ik geef derhalve het woord aan de heer Knapen, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van mevrouw J.G. Vlietstra, tot het uitbrengen van rapport.

De heer Knapen, voorzitter der commissie:

Voorzitter. De commissie die de geloofsbrief van het te benoemen lid van de Kamer, mevrouw J.G. Vlietstra, heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrief en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer om mevrouw Vlietstra als lid van de Kamer toe te laten.

De voorzitter:

Ik dank de heer Knapen voor het uitbrengen van het rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De voorzitter:

Ik verzoek de Griffier mevrouw Vlietstra binnen te leiden.

Nadat mevrouw Vlietstra door de Griffier is binnengeleid, legt zij in handen van de Voorzitter de bij de wet voorgeschreven verklaringen en beloften af.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik wens u van harte geluk met uw benoeming en verzoek u de presentielijst te tekenen. Maar voordat u plaatsneemt in ons midden, wil ik u graag als eerste feliciteren. De overige leden kunnen dat pas doen nadat ik de vergadering gesloten heb. Ik feliciteer u vanaf deze plek, mevrouw Vlietstra. Van harte gefeliciteerd. U mag allen weer gaan zitten. Nee, mevrouw Barth, nog geen bloemen, we gaan eerst nog even verder met de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Op verzoek van de PvdA-fractie heb ik aangewezen:

mevrouw Vlietstra als lid van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) in plaats van mevrouw Barth;

mevrouw Vlietstra als lid van de commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) in de bestaande vacature;

mevrouw Vlietstra als lid van de commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) in de bestaande vacature;

mevrouw Vlietstra als lid van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) in plaats van de heer Verheijen;

mevrouw Vlietstra als lid van de commissie voor Economische Zaken (EZ) in plaats van mevrouw Barth;

mevrouw Vlietstra als lid van de commissie voor Europese Zaken (EUZA) in de bestaande vacature;

mevrouw Barth als lid van de commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) in de bestaande vacature;

mevrouw Vlietstra als lid van de commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) in de bestaande vacature.

De heer Postema heb ik benoemd als voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) in de bestaande vacature en als vicevoorzitter van de commissie voor Europese Zaken in de bestaande vacature.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 14.13 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten :

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 12 september 2017:

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding) (34678).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-XVI).

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake beantwoording Kamervragen van het lid Ellemeet of de rijksoverheid gebruik maakt van een ethische code bij het plaatsen van advertenties (gesteld 9 mei 2017) (griffienr. 161460);'

een, van alsvoren, inzake afschrift brief Tweede Kamer inzake TIB en CTIVD (griffienr. 161574);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer inzake uitstel rapportage onderzoek over de bepaling van het inkomensbestanddeel van de grondwettelijke uitkering op basis van artikel 40 van de Grondwet (griffienr. 160374.01);

een, van alsvoren, inzake afschrift van het Koninklijk besluit d.d. 28 augustus 2017, nr. 2017001446, houdende het verlenen van ontslag aan ir. M.H.P. van Dam als staatssecretaris van Economische Zaken (griffienr. 161640);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van acht fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen inzake o.a. Mededeling Europa in beweging (griffienr. 161436);

een, van alsvoren, inzake verdragen in voorbereiding (griffienr. 161446);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Algemene Zaken van 20 juni 2017 (griffienr. 161360.01);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling nieuwe EU-agenda hoger onderwijs (griffienr. 161466);

een, van alsvoren, inzake kabinetsbrief over informatievoorziening betreffende de brexitonderhandelingen (griffienr. 161187.01);

een, van alsvoren, houdende mededeling van het op 28 juni 2017 te ' s-Gravenhage tot stand gekomen Vierde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines (Trb. 2017, 99) (griffienr. 161472);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 13 juni 2017 te New York tot stand gekomen Briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties, houdende een verdrag betreffende de "United Nations Public Service Forum and Awards Ceremony" te Den Haag van 22 tot en met 23 juni 2017 (Trb. 2017, 91) (griffienr. 161471);

een, van alsvoren, ten geleide van de inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 17 juli 2017 (griffienr. 161473);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Oprichting van het Europees Defensiefonds (griffienr. 161475);

een, van alsvoren, inzake Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en Bosnië en Herzegovina, anderzijds om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 15 december 2016 (griffienr. 161486);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 17 juni 2017 (griffienr. 161473.01);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling EU-bijdrage aan hervormd ITER-project (griffienr. 161495);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2017 (griffienr. 161496);

een, van alsvoren, inzake overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Kazachstan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten; Brussel, 2 maart 2015 (griffienr. 161591);

een, van alsvoren, inzake Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 10 april 2017 (griffienr. 161592);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van bijlage I van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Kiev, 7 november 2016 (griffienr. 161593);

een, van alsvoren, inzake Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende het United Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Humanitarian Data Centgre; New York, 11 juli 2017 (griffienr. 161594);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake voorlopige bevindingen Commissie evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand (griffienr. 161490);

een, van alsvoren, inzake afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake ontwerpbesluit wijziging Besluit veiligheidsregio' s (griffienr. 161585);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake moties brief Wvggz - Rol OM, uitvoeringskosten, onmiddellijkheidsbeginsel (griffienr. 160760.31);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake toevoeging Kiesraad aan begrotingshoofdstuk IIB (griffienr. 161455);

een, van alsvoren, inzake Comité van aanbeveling 100 Jaar Kiesrecht (griffienr. 161462);

een, van alsvoren, inzake uitnodiging voor overleg over vonnis rechtbank Midden-Nederland in zaak SP-raadslid Noordoostpolder/gemeente Noordoostpolder inzake haar raadsvergoeding (griffienr. 151476);

een, van alsvoren, inzake halfjaarrapportages januari - juli 2017 Caft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten (griffienr. 161643);

een, van alsvoren, inzake brief over de termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger (griffienr. 161639);

een, van alsvoren, inzake consultatie betreffende Europees Burgerinitiatief (griffienr. 161636);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Beheerplan KB digitale openbare bibliotheek (griffienr. 161567);

een, van de minister van Financiën, inzake uitstel beantwoording vragen vaste commissies voor Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken Discussienota over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (griffienr. 161406.01);

een, van alsvoren, inzake voortgang evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (griffienr. 161480);

een, van alsvoren, ten geleide van het Verslag Eurogroep en Ecofin-Raad van 10 en 11 juli 2017 te Brussel (griffienr. 161427.01);

een, van alsvoren, inzake wijziging begrotingsstructuur begrotingshoofdstuk IX Financiën en Nationale Schuld (griffienr. 161638);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake consultatie (griffienr. 161435);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake gegevensverstrekking Brancheorganisatie Akkerbouw (griffienr. 161470);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Rapport Inspectie SZW "Met 18 jaar ben je (niet) volwassen" (griffienr. 161458);

een, van alsvoren, inzake verzamelbrief aan gemeenten 2017-2 (griffienr. 161469);

een, van alsvoren, inzake voorlichting Raad van State over afschaffing doorsneesystematiek (griffienr. 161371.01);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake reactie op advies Gezondheidsraad "Naar een duurzame weefselketen" 2014 (griffienr. 161444);

een, van alsvoren, inzake Verslag informele Gezondheidsraad Tallinn (Estland) op 20 en 21 juli 2017 (griffienr. 161641).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van het kabinet van de Koning, houdende bekrachtiging van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 161437);

een, van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ten geleide van het Jaarverslag 2016 ZBO' s grondkamers (griffienr. 161554).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van A.v.d.V. te A., inzake misdrijf van agressie (griffienrs. 161561 en 161561.01);

een, van A.J.v.d.V. te A., inzake ICC Statuut: misdrijf van agressie; resolutie Kampala-amendementen, Activatiebesluit ASP (griffienr. 161561.02).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Europese Zaken;

een, van N.H.V. te N., inzake Rabobank PS/Verwijst (griffienr. 160119.06);

een, van C.O.M. s.v. te Z., inzake wijziging van de Wet wapens en munitie (34432) (griffienr. 161487);

een, van V.d.B., inzake boa' s en de toekomst (griffienr. 161498);

een, van W.E. te K., inzake klacht over de Nationale ombudsman (griffienr. 161099.03);

een, van E.W., inzake toelating van buitenlandse partner (NOODKREET) update (griffienr. 161553);

een, van R.L., inzake toegang tot een rechter wordt gehinderd (griffienr. 161565);

een, van H.L., inzake prostitutie (griffienr. 161633).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van W.R., inzake afschaffen toezicht op de bouw (griffienr. 160862.25).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van M.B., inzake openbaar vervoer moet beter (griffienr. 161552);

een, van H.G. te O., inzake het heimelijk afpakken van stedelijk gebied wat op haar perceel lag ten faveure van een plaatselijke politicus en zijn familie (griffienr. (161275.01);

een, van T.v.D. te B., inzake file oplossingen (griffienr. 161557).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van I.F.H., inzake discrepantie tussen de Wet Arbo en Zorg (WAZO) en de Kieswet (griffienr. 161447);

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van S.G.L., inzake publicatie wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (griffienr. 161147.02).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van D.T., inzake waarom geen keuzeopties bij donorregistratie? (griffienr. 159856.110);

een, van J.C., inzake Weisglas en voltooid leven (griffienr. 161560);

een, van J.v.R. te E., inzake Ruttecare met stip op de eerste plaats (griffienr. 161562);

een, van D.T., inzake initiatiefvoorstel Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33506) (griffienr. 159856.112);

een, van D.T., inzake alsvoren (griffienr. 159856.113).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van J.K., inzake asielzoekers (griffienr. 161570).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.