34.770

Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributieDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie van 20 januari 2016PDF-document.

De richtlijn verzekeringsdistributie vervangt de richtlijn verzekeringsbemiddeling uit 2002. De richtlijn verzekeringsdistributie heeft tot doel het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. Tevens heeft de richtlijn als doel de sancties in geval van overtredingen van de richtlijn te harmoniseren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 6 februari 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV-fractie stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 maart 2018 als hamerstuk afgedaan. De PVV-fractie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

4 september 2017

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op: