Commissies op dinsdag 13 september 2022Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  deskundigenbijeenkomst 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Facultatieve klachtprotocollen bij het VN-verdrag handicap, het VN-kinderrechtenverdrag en het IVESCR

  Brief van de minister voor LZS van 14 juli 2022 met voorlichting Raad van State (33826/33992, A) en brief van de minister van J&V van 4 juli 2022 over toezegging (35925 VI/33992, AA)

  De commissies besluiten dit onderwerp opnieuw te agenderen zodra de in de brief van 14 juli 2022 (33826/33992, A) aangekondigde kabinetsreactie op de voorlichting van de Raad van State is ontvangen.

  2. Rondvraag

  Het lid Van Pareren (Fractie-Nanninga) wijst op de problemen die mensen met een beperking in de praktijk ervaren. Het lid De Bruijn-Wezeman (VVD) wijst op de mogelijkheid dit onderwerp te betrekken bij de inbreng bij het SZW-wetsvoorstel 35394 (Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen) op 27 september 2022.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36182, A

  Brief inzake Nederlandse financiële steun aan Oekraïne via het IMF

  De commissie besluit de brief van 31 augustus 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  Mocht de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds (Kamerstukken 36182) vandaag aanvaarden, dan overweegt de commissie tijdens de procedurevergadering op 27 september 2022 te besluiten blanco eindverslag uit te brengen, ten einde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2. 35929

  Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers) en Ester (ChristenUnie).

  3. 35925, T, V en W

  Brief van de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Brief van de minister van Financiën over de brede welvaart in de begrotingssystematiek; Miljoenennota 2022

  De commissie besluit de brieven te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.

  4. 36108

  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

  De commissie besluit op 27 september 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg. De commissie herhaalt haar wens tot een nieuwe evaluatie van de werkafspraken met het ministerie van Financiën over het vertrouwelijk informeren van de Kamer.

  5. 28165 / 36108, X

  Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van ChristenUnie (Ester) en PvdD (Prast).

  6. T03339; 25087 / 35927, R

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone) gezamenlijk.

  Tevens besluit de commissie in te gaan op het aanbod van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst in de brief van 5 september 2022 voor een vertrouwelijke technische briefing inzake de vermeende handelswijze van de Belastingdienst in contacten met Uber.

  7. 35927, Q

  De commissie besluit de brief van 7 juli 2022 te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023.

  8. 25268, S

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de periode 2016-2020; Zelfstandige bestuursorganen

  De commissie besluit de brief van 13 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  9. Derde klachtenmonitor Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen van de Nationale ombudsman / 11e Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

  De commissie neemt kennis van de Derde klachtenmonitor Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen van de Nationale Ombudsman van 1 juli 2022 en de brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane van 15 juli 2022.

  Op het moment dat het Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen (Kamerstukken 36151) in behandeling komt bij de Eerste Kamer, overweegt de commissie in het kader van de wetsbehandeling een deskundigenbijeenkomst met de Nationale Ombudsman en / of de voorzitter van het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag.

  10. 34842

  Beantwoording door de minister van Financiën op vragen n.a.v. de brief ter aanbieding van het KPMG-rapport inzake een IGS

  De commissie besluit de brief van 6 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  11. 35927, M, N en O

  De commissie besluit om de uitvoeringsstatus van de Motie-Prast (PvdD) c.s. (EK 35927, I) te wijzigen in "deels uitgevoerd" en de verdere uitvoering af te wachten.

  Voorts wenst de commissie de bespreking van de brieven 35927, M, N en O aan te houden en op 27 september 2022 opnieuw te agenderen. De staf gaat na op welke wijze de Tweede Kamer het dossier behandelt.

  12. 34808

  Brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering; Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Toezegging Het breed evalueren van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808)

  De commissie besluit de brief van 6 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  13. E210022

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake het pakket EU-voorstellen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423 en 429); EU-voorstellen: Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423, 429)

  De commissie besluit de brief van 27 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  14. E210034, E210035, E210036

  Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende het bankenpakket 2021; Bankenpakket 2021 (COM(2021)663, 664, 665)

  De commissie besluit de brief van 8 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  15. 21.501-07, ES; ET; EU

  Brief van de minister van Financiën inzake Presidency Issues Notes bij de informele Ecofinraad van 9 en 10 september 2022; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 9 en 10 september 2022; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 juli 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brieven van 30 augustus, 2 en 6 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35983

  Wet op de Nederlandse Sportraad

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2. E220016

  EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

  De commissie levert geen inbreng voor schriftelijk overleg nu de Tweede Kamer dit dossier actief volgt. De commissie wil wel op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

  3. COM(2022)440, 441, 442

  Europese zorgstrategie

  De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten alvorens een beslissing te nemen over het in behandeling nemen van de Europese zorgstrategie.

  4. Kabinetsreactie evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en toezegging T02174

  Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport van 1 juli 2022 (32402, AD)

  De commissie besluit op 4 oktober 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35893

  Aanbieden onderwijs en examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum in oktober 2022.

  2. 35145, I

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor PVO inzake de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal alsmede over het opheffen van het vrijwillig lerarenportfolio; Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. 33862, I

  Brief van de minister van OCW en de minister voor PVO ter aanbieding onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs en verslagen overleg met vertegenwoordigers onderwijsveld; Initiatiefvoorstel-Bisschop, Van Meenen en Rog Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

  De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 22 juli 2022 (33862, I) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. Toezegging T02945 / 35218, N

  Toezegging Verminderde advertentie-inkomsten en de kwaliteit van de media (35.218); Brief van de staatssecretaris van OCW met reactie op adviesrapport 'Lokale media: niet te missen'; Wet elektronische publicaties

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2022 (35218, N) voor kennisgeving aan te nemen. Toezegging T02945 was reeds op 31 mei 2022 als voldaan aangemerkt.

  5. 35925 VIII, G

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW en de minister voor PVO over de Staat van het Onderwijs 2022 en de beleidsreactie; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

  De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 1 september 2022 (35925 VIII, G) voor kennisgeving aan te nemen.

  6. 35282, K

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over de stand van zaken met betrekking tot internationalisering binnen het hogeronderwijsstelsel; Wet taal en toegankelijkheid

  De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 september 2022 (35282, K) voor kennisgeving aan te nemen.

  7. 35788, H / 35788, AA / toezegging T02067

  Motie-Vos (PvdA) c.s. over compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelsel; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van OCW over de herinvoering van de basisbeurs en een tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs; Kabinetsformatie 2021; Toezegging Macro-economische effecten (34.035)

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 september 2022 (35788, AA), gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg in de eerstvolgende commissievergadering.

  Daarnaast besluit de commissie de motie-Vos (PvdA) c.s. (35788, H) als gedeeltelijk uitgevoerd en toezegging T02067 als voldaan aan te merken.

  8. Kennismakingsborrel op het ministerie van OCW

  De commissie ziet een voorstel voor een nieuwe datum voor de kennismakingsborrel op het ministerie van OCW met belangstelling tegemoet.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. E220011 - Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen

  Brief van de Europese Commissie van 9 augustus 2022 (36122, D) met reactie op brief van 16 juni 2022 (36122, B)

  De commissies nemen de brief van de Europese Commissie van 9 augustus 2022 (36122, D) voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Stikstofproblematiek

  De commissie besluit het ministerie van LNV te verzoeken een technische briefing te houden betreffende enkele specifieke aspecten die raken aan de stikstofproblematiek. De leden Kluit (GroenLinks) en Koffeman (PvdD) zullen de onderwerpen voor de briefing inventariseren, zodat de commissie er op 27 september 2022 over kan spreken. Op die datum zal de commissie tevens bezien of en zo ja, wanneer zij (vervolg)vragen zal stellen over de heden geagendeerde stukken.

  2. Derogatie van de Nitraatrichtlijn

  Verslag schriftelijk overleg (33037, AJ) en brieven van 15 juli 2022 en 5 september 2022 inzake stand van zaken derogatie (33037, AI en 33037, AK

  De commissie besluit op 27 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  3. Registratie ritueel geslachte dieren

  Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AG)

  De commissie besluit de toezegging op openstaand te laten staan en inbreng voor schriftelijk overleg te verschuiven naar 27 september 2022. De fractie van de PVV (Faber-Van de Klashorst) heeft reeds inbreng geleverd.

  4. Beleidsinzet biogrondstoffen

  Verslag schriftelijk overleg (32813 / 35668, AM)

  De commissie besluit op 27 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en besluit de status van motie-Koffeman c.s. (35668, F) en de gewijzigde motie-Schalk c.s. (35668, I) opnieuw te bespreken zodra de vragen zijn beantwoord. Beide moties hebben thans de uitvoeringsstatus 'niet uitgevoerd'.

  5. Toepassen rijkscoördinatieregeling op het project Delta Corridor

  Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 9 september 2022 (I/II, 29826, A / 149)

  De commissie besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen op 27 september 2022. De commissie verzoekt de staf na te gaan of meer informatie over dit project beschikbaar is.

  6. Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw

  Verslag nader schriftelijk overleg (35334, AV)

  De commissie neemt het verslag nader schriftelijk overleg (35334, AV) voor kennisgeving aan.

  7. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit op verzoek van het lid Vendrik (GroenLinks) de brief over de stand van zaken Nationaal Groeifonds (35976, H) ter bespreking te agenderen tijdens de eerstvolgende combivergadering EZK/LNV en FIN.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35434 / 35449 (R2147) / 35457 / 35497 / 25295, S

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het 13e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen; Infectieziektenbestrijding

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer). De conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissies, om andere fracties de gelegenheid te geven zich aan te sluiten. De brief zal deze week worden verstuurd.

  2. 25295 / 35899, AW

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over de uitvoering van de Motie-Van der Voort c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten op 27 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  3. E220005

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over het voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

  De commissies besluiten op 27 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De staf wordt verzocht na te gaan wat de Europese bevoegdheden zijn en welke mogelijkheden er zijn om invloed uit te oefenen, zodat dit in oktober 2022 kan worden besproken.

  4. Mededelingen en informatie

  - De commissies besluiten op 27 september 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van 19 augustus 2022 waarmee de minister van SZW de Kamer informeert over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team (MIT).
  - Naar aanleiding van berichten in de media over een tijdens het zomerreces openbaar geworden brief van meerdere fracties aan de minister van VWS over de consultatieversie van de eerste tranche van de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), merkt de voorzitter op dat een dergelijke brief door deze fracties ter kennisneming onder de leden van de commissies verspreid had kunnen worden.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35608

  Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 4 oktober 2022. Onder het voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag en de nadere reactie van de regering (uiterlijk vrijdag 4 november 2022), acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 8 november 2022.

  De commissie besluit tevens een verzoek tot voorlichting door de Raad van State over het initiatiefvoorstel aan de plenaire vergadering voor te leggen. Een concept-voorlichtingsverzoek zal worden voorbereid door het lid Klip (VVD), zodat dit in de plenaire vergadering van 27 september 2022 kan worden vastgesteld.

  2. 31936, AI

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en dit opnieuw te agenderen na ontvangst van de door de minister van I&W aangekondigde nieuwe informatie inzake de passende beoordeling die nodig is om te komen tot een wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit en de aanvraag voor een natuurvergunning.

  3. 33612, E

  Brief van de staatssecretaris van I&W over het interdepartementale Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele; Structuurvisie Windenergie op land

  Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 7 juli 2022 (33612, E) wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PVV (Bezaan). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4. Beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister en de staatssecretaris van I&W over het beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022; Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2022

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 7 juli 2022 (35925, XII, E) wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  15.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Stand van zaken Omgevingswet

  Brief van de minister voor VRO over inwerkingtreding Omgevingswet en ter aanbieding van rapportages; Omgevingsrecht

  De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister voor VRO van 26 augustus 2022 (33118/34986, EG) om op 27 september 2022 gelegenheid te geven tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

  De commissies verzoeken de griffie het Adviescollege ICT-toetsing op 18 oktober 2022 uit te nodigen om zijn nieuwe advies, dat verwacht wordt in de week van 10 oktober 2022, aan de Kamer toe te lichten.

  De commissies besluiten de status van de toezegging T03424 te wijzigen in "voldaan". De commissies besluiten de status van de toezeggingen T03423, T03418, T03420 en T03459 als "openstaand" te blijven beschouwen.

  2. 33118 / 34986, EE

  Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de maandrapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, mei 2022; Omgevingsrecht

  De commissies nemen kennis van de brief van de minister voor VRO van 8 juli 2022 (33118/34986, EE) en besluiten deze te betrekken bij het plenaire debat over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (thans voorzien op 1 november 2022).

  3. 33118 / 34986, EA en EC

  Motie-Janssen (SP) c.s. over ongelakte versie beslisnota bij de brief over de kritische tijdslijn Omgevingswet; Brief van de minister voor VRO over de ongelakte versie van de beslisnota bij de brief over de kritische tijdslijn; Omgevingsrecht

  De commissies nemen kennis van de brief van de minister voor VRO van 7 juli 2022 (33118/34986, EC). De commissies besluiten dat de status van de motie-Janssen c.s. (33118/34986, EA) van "niet uitgevoerd" wordt gehandhaafd. De commissies besluiten het onderwerp opnieuw te agenderen na ommekomst van de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Faber-van de Klashorst (PVV) van 17 augustus 2022 door de minister voor VRO over dit onderwerp.

  4. Toezegging T03009

  Toezegging Kamer nader informeren over de bejaagbaarheid van de grauwe gans (34.985)

  De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 7 juli 2022 (34985, O) om op 27 september 2022 gelegenheid te geven tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. De commissies besluiten de toezegging T03009 als "openstaand" te blijven beschouwen.

  5. 32813, AL

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

  De commissies besluiten de brief van de staatssecretaris van I&W van 8 juli 2022 (32813, AL) voor kennisgeving aan te nemen. De commissies besluiten de behandeling van het Ontwerpbesluit werkgebonden personenmobiliteit als afgerond te beschouwen.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. T03396

  Toezegging Brief inzake bezoek Oekraïne aan de Eerste Kamer sturen (35.295)

  De commissie besluit toezegging T03396 op voldaan te zetten.

  2. Onderzoek en beleidsreactie feministisch buitenlandbeleid

  Brief van de minister van BuZa inzake proces nadere uitwerking feministisch buitenlandbeleid; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Dittrich (D66), op 27 september 2022 inbreng te leveren voor aanvullende vragen naar aanleiding van de uitstelbrief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 19 augustus 2022 inzake onderzoek en beleidsreactie feministisch buitenlandbeleid.

  3. Defensienota 2022

  De commissie besluit dat de Defensienota 2022 (36124, A) afdoende is behandeld tijdens het mondeling overleg van 21 juni 2022 met de minister en staatssecretaris van Defensie, en geeft thans geen vervolg aan dit overleg.

  Daarnaast besluit de commissie de brieven van de regering van 17 juni 2022 inzake samenhangende Nederlandse inzet in het kader van de collectieve verdediging en in missies en operaties ter bevordering van de internationale rechtsorde 2022-2025 (29521, AW), inzake onderzoek naar mogelijkheid en wenselijkheid militaire bijdrage aan de NAVO-missie in Irak (29521, AY) en inzake onderzoek naar mogelijkheid en wenselijkheid militaire bijdrage aan operatie EUFOR Althea in Bosnië-Herzegovina (29521, AX) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. Terugkoppeling OVSE bijeenkomsten

  De leden Karimi (GroenLinks), Dittrich (D66) en Beukering (Fractie-Nanninga) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de OVSE PA jaarlijkse sessie, die van 2 t/m 6 juli 2022 plaatsvond in Birmingham.

  5. Terugkoppeling werkbezoek Koninklijke Landmacht

  Het lid Van Wely (Fractie-Nanninga) geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan het werkbezoek aan de Koninklijke Landmacht, dat gezamenlijk met de Tweede Kamer plaatsvond op 13 september jl. in de Berhardkazerne in Amersfoort.

  6. Terugkoppeling GBVB/GVDB conferentie te Praag, 4-5 september 2022

  De leden Van Apeldoorn (commissievoorzitter/SP) en Beukering (Fractie-Nanninga) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de GBVB/GVDB-conferentie te Praag van 4-5 september 2022.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  mondeling overleg 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35298

  Wet versterking decentrale rekenkamers

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2. 35546

  Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

  De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenair debat op een nader door de Voorzitter te bepalen datum.

  3. 36071, A

  Brief van de minister van BZK over de registratie van kiesgerechtigden voor de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen; Wet kiescollege niet-ingezetenen

  De commissie besluit de brief van 31 augustus 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Zij zal op 27 september 2022 een besluit nemen over de procedure van de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel. Indien het wetsvoorstel uiterlijk donderdag 15 september 2022 wordt aangenomen in de Tweede Kamer, overweegt zij de Voorzitter voor te stellen de procedure en het voorbereidend onderzoek op dezelfde dag te laten plaatsvinden.

  4. 34453

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg op 27 september 2022.

  5. 35424, X

  Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer).

  6. 28362, C

  Brief van de minister van BZK over de volgende fase van actieve openbaarmaking van onderliggende departementale nota's; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdD (Nicolai) en de SP (Janssen).

  7. 33328 / 35112, AD

  Brief van de minister van BZK over de voortgang van de implementatie van de Wet open overheid; Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid

  De status van toezegging T03360 blijft ongewijzigd ('deels voldaan'), van T03362 wordt aangemerkt als 'deels voldaan', van T03361 wordt aangemerkt als 'deels voldaan', van T03364 blijft ongewijzigd ('openstaand'), van T03363 wordt als 'voldaan' aangemerkt, van T03365 wordt als 'voldaan' aangemerkt en van T03366 blijft ongewijzigd ('openstaand'). Tevens besluit de commissie gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 27 september 2022.

  8. T03262

  Toezegging Toezending opzet evaluatie fusiegemeente (35.619)

  De commissie besluit de status van toezegging T03262 als 'deels voldaan' aan te merken. Tevens besluit de commissie gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 27 september 2022.

  9. Inventarisatie bezoek Indonesische delegatie

  Een aantal leden geeft aan in de gelegenheid te zijn deel te nemen aan een gesprek met een Indonesische parlementaire delegatie op woensdag 5 oktober 2022.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  16.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36004

  Aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2. T02973 / 35925 XV, L

  Brief van de minister voor APP over de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022; Toezegging Tweejaarlijkse rapportages reductie kinderarmoede (34.775, D)

  De commissie besluit op 4 oktober 2022 de gelegenheid te bieden om inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van de brief van de minister voor APP over de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden (35925 XV, L).

  De status van toezegging T02973 (rapportage kinderarmoede) blijft ongewijzigd (openstaand met deadline 1 januari 2023).

  3. 35213, Z

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor APP over de uitwerking van het garantiebedrag in de Wajong en over de uitvoering van de motie van het lid Van Pareren c.s. over de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  De commissie neemt het verslag nader schriftelijk overleg (35213, Z) voor kennisgeving aan. De leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) geven aan eventueel naar aanleiding van Prinsjesdag nog op dit onderwerp terug te komen.

  4. T02795 / 34352, T

  Brief van de minister voor APP over de resultaten van de banenafspraak over 2021 en over de uitkomsten van gesprekken inzake de toekomst van de banenafspraak; Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  De commissie besluit de brief van de minister voor APP over de resultaten van de banenafspraak over 2021 en over de uitkomsten van gesprekken inzake de toekomst van de banenafspraak (34352, T) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Werkgroep artificiële intelligentie
  informeel overleg 16.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36.009 EK, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie; EU-voorstellen inzake Europese democratie

  De commissie neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg over de richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie (36.009, D) en besluit op dit moment geen nadere vragen te stellen.

  2. 35.982, I

  Brief van de minister van BuZa inzake rapport van de nationaal coördinator sanctienaleving en handhaving

  De commissie bespreekt de brief inzake het rapport van de nationaal coördinator sanctienaleving en handhaving (35.982, I) en besluit de status van de toezegging (T03438) als voldaan te beschouwen. Zij geleidt de brief voor eventuele verdere behandeling door naar de commissie BDO.

  3. Conferentie over de Toekomst van Europa

  Motie van het lid Koole c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie; Staat van de Europese Unie 2022; Brief van de minister van BuZa over opvolging van de uitkomsten voortkomend uit de Conferentie over de Toekomst van Europa; Conferentie over de Toekomst van Europa

  De commissie besluit om op een later momenteel de follow-up van de Conferentie over de Toekomst van Europa opnieuw te agenderen. Ten aanzien van de reactie op de motie Koole c.s. (35.982, G) in de brief van 8 juli 2022 (35.508, V) besluit de commissie het agendapunt opnieuw te agenderen ná Prinsjesdag, in afwachting van de dan gepresenteerde begroting.

  4. COSAC

  38ste COSAC Questionnaire

  De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide beantwoording van de COSAC-questionnaire, behoudens twee aanpassingen.

  5. 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa over het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 20 september 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 20 september (21 501-02, EL) verzoekt het lid Karimi (GroenLinks) om voorafgaand aan de RAZ op 18 november 2022 mondeling overleg te voeren met de minister, in het bijzonder ten aanzien van de bespreking van de rechtsstaat in de lidstaat Polen. Een besluit op dit verzoek wordt aangehouden, zodat de commissiestaf kan nagaan op welke wijze het onderwerp door de Tweede Kamer wordt behandeld.
  Op vraag van het lid Karimi (GroenLinks) verzoekt de commissie via ambtelijke weg de in de geannoteerde agenda genoemde questionnaire over de uitkomsten van de Conferentie over de Toekomst van Europa en beantwoording ervan bij de regering op te vragen.

  6. Mededelingen en informatie

  De commissie neemt onder blijk van grote waardering afscheid van de heer F.J. Bergman als griffier van de commissie EUZA.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 32317, NG

  Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag informele JBZ-Raad van 11 en 12 juli 2022; JBZ-Raad

  De commissies besluiten de brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V van 25 augustus 2022 (32317, NG) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  17.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 30573, A en B

  Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

  Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V (30573, B) wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk, Fractie-Nanninga (Nanninga), D66 (Stienen) en de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. 19637, J

  Brief van de staatssecretaris van J&V over menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen; Vreemdelingenbeleid

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 25 juli 2022 (19637, J) om op 4 oktober 2022 gelegenheid te geven tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

  3. 32317, NH

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9-10 juni 2022 en de kabinetsinzet op de voortgang op het Europees migratie- en asielpact; JBZ-Raad

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 16 augustus 2022 (32317, NH) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. E220019

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over over het voorstel voor een Verordening betreffende de digitalisering van de visumprocedure; Voorstel voor een Verordening betreffende de digitalisering van de visumprocedure (COM(2022)658)

  De commissie besluit de brief van de minister van BiZa van 25 augustus 2022 (36147, A) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie wenst de voortgang van het dossier te blijven volgen.

  5. Werkbezoek Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  De commissie besluit het werkbezoek aan de IND af te leggen op vrijdag 4 november 2022, bij voorkeur in het ochtenddeel. Aan het werkbezoek zullen deelnemen: de leden Veldhoen (GroenLinks), Stienen (D66), Van Wely (Fractie-Nanninga) en Nanninga (Fractie-Nanninga). Als aandachtspunten voor het werkbezoek wordt door de commissie het volgende meegegeven:
  - wat gaat er goed, wat moet er anders en wat kan beter?
  - tegen welke dilemma's en problemen wordt aangelopen in de uitvoeringspraktijk en wat wordt verwacht van de wetgever/de politiek daarin?
  - wat is nodig om het werk goed te kunnen doen?
  - menselijke maat.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35925 VI, Z

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming over communicatie richting slachtoffers van geseponeerde strafzaken bij de rechtbank Gelderland; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

  De commissie besluit de brief 8 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen en de status van de concepttoezegging te wijzigen in deels voldaan (voor het deel van de toezegging gericht op de communicatie richting slachtoffers).

  2. 34091, Q

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de beleidsreactie op het rapport ‘De aard en effecten van prostitutiebeleid’; Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

  De commissie besluit de brief van 12 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  3. E220008

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening); EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), mede namens de SP-fractie en de PvdA-fractie, en PVV (Bezaan).

  4. E220003

  Brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie en de Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake operationele politiële samenwerking; EU-voorstellen voor een EU-code voor politiële samenwerking

  De commissie besluit de brief 11 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  5. E220021

  Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 4 oktober 2022 in verband met de technische briefing in de Tweede Kamer over het voorstel op 15 september 2022. NB. de technische briefing is verplaatst naar 4 oktober 2022 waardoor de inbrengdatum, met instemming van de commissievoorzitter, is verplaatst naar 18 oktober 2022.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  18.00 uur
  (Geen besluitpunten)