Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 juni 2017
1. 33632, G

Verslag van een nader schriftelijk overleg over de evaluatie van de algemene zorgplicht financiële dienstverleners

De commissie acht het onderwerp in voldoende mate behandeld en besluit de brief van de minister van Financiën van 29 mei 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

2. T01183

Toezegging Evaluatie regeling ANBI’s en SBBI’s (31.930)

De commissie stelt vast dat de nadere vragen van 19 april 2017 met de brief van 2 juni jl. nog niet afdoende door de regering zijn beantwoord. De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot het verschijnen van een door het volgende kabinet op te stellen kabinetsreactie op de evaluaties. Toezegging T01183 blijft als openstaand geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren