Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs (33.187)

-
Reactie op drie toezeggingen - T01757, T02213 en T02218

Brief van de minister van OCW van 13 april 2017 in reactie op brief van 24 maart 2017 (verslag schriftelijk overleg 34550 VIII, H)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en ziet geen aanleiding de status van de toezeggingen T01757, T02213 en T02218 naar aanleiding van de brief te wijzigen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer