Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 maart 2017
1.
34429

Uitvoering van EU verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt - uiterlijk 9 maart - geleverd door de fracties van VVD (Bruijn), CDA (Flierman), D66 (Prast), SP (Don), PvdA (Nooren), GroenLinks (Ganzevoort), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Van Dijk). Na de ontvangst van de antwoorden zal de commissie zich beraden op de vraag op welke wijze zij verder geïnformeerd wil worden.

3.
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Het conceptprogramma voor de deskundigenbijeenkomst en de concept-uitnodigingsbrief zullen zo mogelijk op 21 maart 2017 ter vaststelling geagendeerd worden.

4.
Ontwerpbesluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Brief van de minister van VWS van 21 februari 2017 in reactie op brief van 18 januari 2017 (verslag schriftelijk overleg 33509, W)

De commissie besluit op 21 maart 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

5.
Reactie op advies Nederlandse Sportraad inzake BTW op sportopleidingen

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van Financiën van 1 maart 2017 (30234, F)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

6.
Rondvraag

- Het lid Don (SP) doet kort verslag van een gesprek met een zorgverzekeraar over zorgfraude.
- Op verzoek van het lid Ganzevoort (GroenLinks) zal ambtelijk geïnformeerd worden naar de stand van zaken omtrent de toezegging, gedaan tijdens het mondeling overleg over het facultatief protocol bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33990/33992, C). Hij verwijst naar de besluitvorming in de commissie V&J van heden over de toezeggingen T02051 en T02355.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer