Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 7 maart 2017
1.
34506

Initiatiefvoorstel-Van Laar Wet zorgplicht kinderarbeid

De fracties van de VVD (Schaap), het CDA (Hoekstra), D66 (Stienen), de PVV (Faber-Van de Klashorst), de SP (Overbeek), de PvdA (Schrijver) en de SGP (Van Dijk) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.
De fractie van GroenLinks (Lintmeijer) sluit zich waarschijnlijk aan bij de door de SP-fractie geleverde inbreng.
De commissie levert de inbreng uiterlijk donderdag a.s. aan. Het streven is het voorlopig verslag begin volgende week via de commissie naar de initiatiefnemer te sturen.

2.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen defensie

Begrotingsstaten Defensie 2017

De commissie besluit op basis van de brief van de Minister van Defensie van 27 februari 2017 inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen, de status van de toezeggingen T02300, T02303, T02116, T02009 en T02301 als openstaand te beschouwen.
Daarnaast besluit de commissie de status van toezegging T02304 als voldaan te beschouwen.

3.
Terugkoppeling OVSE PA Wintervergadering 23-24 februari jl.

De commissievoorzitter koppelt mondeling terug over zijn deelname.
Het Lid Stienen (D66) vraagt naar de OVSE verkiezingswaarnemingsmissie die naar Nederland komt vanwege de Tweede Kamerverkiezingen op 14 maart 2017 en stelt voor, voor zover mogelijk, de leden van deze OVSE-missie te verwelkomen. De griffie gaat dit na.

4.
Mededelingen en informatie

De griffie meldt dat de halfjaarlijkse conferentie inzake het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van 26-28 april a.s. op Malta plaatsvindt. De commissie wordt hier per e-mail nader over geïnformeerd. Naast de commissievoorzitter is er nog ruimte voor een ander Lid van de commissie BDO om deel te nemen.

De griffie inventariseert welke Leden aan kunnen sluiten bij de ontvangst van de President van Argentinië in de Eerste Kamer op dinsdag 28 maart a.s. Twee Leden melden zich onder voorbehoud aan.

5.
Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk