Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 februari 2017
1.
34489

Goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord met Marokko over sociale zekerheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Schrijver) en GroenLinks (Lintmeijer).

2.
33623, L

Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Rinnooy Kan); de CDA-fractie sluit zich hierbij aan. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de antwoorden, stelt de commissie voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (vierde termijn) op 7 maart 2017 te hervatten.

3.
Voorbereiding mondeling overleg over de ultimate forward rate (ufr) voor pensioenfondsen en overige pensioenonderwerpen op 7 maart 2017

De commissie stelt de volgende gespreksonderwerpen vast: 1. Langjarige lage rentestanden / UFR pensioenfondsen & verzekeraars; 2. Rekenrente en (generatie)effecten; 3. Rekenrente versus rendement en dekkingsgraad; 4. Variabel pensioen / nettopensioen / lifecycle beleggen; 5. Btw-problematiek.

4.
E160052

Voorstel voor een verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

De commissie neemt graag kennis van de afspraken die de Tweede Kamer in het kader van het behandelvoorbehoud worden gemaakt en stelt het voorstel daarna weer aan de orde.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren