Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 31 januari 2017
1.
Terugkoppeling deelname Kamervoorzitter aan IPU-conferentie in Abu Dhabi in december 2016

De Kamervoorzitter koppelt terug over haar deelname aan de conferentie van de Inter-Parliamentary Union (IPU) die op 12-13 december jl. in Abu Dhabi plaatsvond.

2.
34524

Goedkeuring Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro

De fracties van de SP (Van Apeldoorn) en D66 (Schaper) leveren inbreng ten behoeve van het voorlopig verslag. Tot a.s. vrijdag 3 februari 12.00 uur kunnen fracties reageren op het concept voorlopig verslag. Daarna wordt het vastgesteld.

3.
29521

Nederlandse deelname aan vredesmissies

Op aangeven van de SP (Overbeek) wordt de artikel 100-brief inzake de voortzetting van de Nederlandse bijdrage aan de MINUSMA-missie in Mali in 2017 aangehouden en op 7 februari a.s. opnieuw geagendeerd.

4.
OVSE bijeenkomst op 23 maart 2017

Er zijn geen aanmeldingen voor de bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) die op 23 maart a.s. in Wenen plaatsvindt.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie stuurt een rappelbrief aan de Minister van Buitenlandse Zaken inzake het uitblijven van de beantwoording van de vragen van de commissie t.a.v. de Gezamenlijke Mededeling van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken
en Veiligheidsbeleid genaamd "Elementen voor een EU-breed strategisch kader voor steun aan de hervorming van de veiligheidssector" (JOIN (2016) 31 final) d.d. 5 juli 2016 (Edossier 1633).

6.
Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk