Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 31 januari 2017
1. 34412

Bescherming namen en graden hoger onderwijs

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de leden van de fractie van het CDA (Martens). De leden van de fractie van D66 (Rinnooy Kan) geven aan zich aan te sluiten bij de eerste vraag van de CDA-inbreng. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, zal de plenaire behandeling van het wetsvoorstel door middel van een plenair debat plaatsvinden op 21 februari 2017.

2. 34446

Vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen na overeenstemming met de ouders

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3. T02062 - Geneeskundestudenten en coschappen

Brief van de minister van OCW van 27 januari 2017 in reactie op brief van 20 december 2016 (verslag nader schriftelijk overleg 34035, X)

De commissie besluit tot mondeling overleg (MO) met de minister naar aanleiding van het tot nu toe over dit onderwerp gevoerde schriftelijk overleg. Zij stelt voor het MO te houden op 21 februari 2017.

4. Toezegging T02216 - Juridische redenering transparantie kosten programmering

Brief - met drie bijlagen - van de staatssecretaris van OCW van 27 december 2016 (34264, X)

De commissie besluit op basis van de inbreng van het lid Sent (PvdA) een brief aan de staatssecretaris te sturen. De leden van de fracties van de VVD en de PVV geven aan zich hier niet bij aan te sluiten.

5. Toezegging T02371 - Sturen brief inzake de frictiekostenregeling

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van OCW van 16 januari 2017 (32827 / 34459, B)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 7 februari 2017.

6. Toezegging T01824 - Monitoring effecten op schooladviezen en plaatsingen

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van OCW van 26 januari 2017 (31289, F)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01824 als voldaan aan te merken.

7. Bibliotheekmonitor 2015 en toezegging T02017 (Midterm review)

Brief - met bijlage - van de minister van OCW van 25 januari 2017 (33846, I)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02017 als openstaand geregistreerd te houden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer