Dit wetsvoorstel verbetert de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector door deze doelmatiger en doeltreffender te maken. De maatregelen uit de verbeteragenda die volgt uit de eerste integrale evaluatie (TK 34.366, nr. 1) van de WNT worden hiermee geïmplenteerd.

De uitvoering, het toezicht en de communicatie worden verbeterd, de kenbaarheid vergroot en de regeldruk verminderd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 16 februari 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 januari 2017

titel

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt Artikel I, onderdeel I, onder 2, en onderdeel R, onder 2, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.
 • 3. 
  Aan artikel I, onderdeel A, onder 3, onderdeel D, onderdeel P, onder 3, onderdeel Q, onderdeel W, onderdeel X, onderdeel AE en onderdeel AP, kan terugwerkende kracht worden verleend tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel X, in werking op 1 januari van het jaar na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst. De verantwoordelijke is bevoegd de bij en krachtens paragraaf 4 van de Wet normering topinkomens gestelde regels toe te passen op financieel verslaggevingsdocumenten die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen vóór die datum.

Documenten

13