T02390

Toezegging Internetconsultatie begrip second opinion en eventuele aanpassing AMvB (34.375, E)De minister van SZW zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rinnooy Kan, informeren over de uitkomsten van de internetconsultatie over de AMvB ter nadere uitwerking van het begrip second opinion, en de eventuele aanpassingen van de AMvB. 


Kerngegevens

Nummer T02390
Status voldaan
Datum toezegging 20 december 2016
Deadline 1 juli 2017
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie brief/nota
Onderwerpen arbeidsomstandigheden
bedrijfsartsen
second opinion
AMvB
Kamerstukken Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking (34.375)


Uit de stukken

Nadere memorie van antwoord, 34375, E, p. 2.

Minister Asscher:

In het nu voor internetconsultatie openstaande ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt de mogelijkheid van werknemers om een second opinion in te winnen bij een andere bedrijfsarts of andere arbodienst nader uitgewerkt.

[...]

De net gestarte internetconsultatie over de algemene maatregel van bestuur ter nadere uitwerking van het begrip second opinion is bedoeld om reacties te krijgen. Het is goed mogelijk dat dit proces tot aanpassingen leidt. De regering wil met betrekking tot het ontwerpbesluit en de lopende internetconsultatie en uitvoeringstoetsen nu geen nieuwe elementen in discussie brengen, en beperkt zich hier tot de gegeven toelichting.

De regering zal u informeren over de uitkomsten van de internetconsultatie en tot welke eventuele aanpassingen dat heeft geleid.


Brondocumenten


Historie