Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- Ontwerpbesluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Brief - met bijlage - van de minister van VWS van 14 november 2016 (33509, U)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD en PvdA (gecombineerde inbreng), D66, PVV en SP. De fracties van CDA, D66, SP, GroenLinks, SGP en 50PLUS sluiten zich bij de gecombineerde inbreng van de fracties van VVD en PvdA aan.
De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van de commissie en zal op 17 januari 2017 ter vaststelling worden geagendeerd.

- Toezegging T02376 - Toezegging Onderzoek gedragscultuur informatieveiligheid zorg

Afschrift van brief aan de Tweede Kamer van 15 december 2016 (33509 / 31765, V)

De commissie neemt de brief van 15 december 2016 voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer