34.635

Reactietermijn voor verzoeken ter controle of bepaalde personen zijn uitgesloten van het (passief) kiesrecht bij verkiezingen voor het Europees ParlementDit wetsvoorstel regelt dat in de Kieswet uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Kiesraad de verklaring of een persoon is uitgesloten van (passief) kiesrecht voor het Europees Parlement binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe, verstrekt aan de verzoekende autoriteit uit de lidstaat van verblijf. Het is een nadere invulling van het wetsvoorstel "Vergemakkelijking uitoefening passief kiesrecht bij verkiezingen Europees Parlement ten behoeve van burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (33586). 

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan een dringend verzoek van de Europese Commissie tot het expliciet opnemen in de Kieswet van de reactietermijn voor verzoeken van bovengenoemde aard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 30 maart 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 april 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 december 2016

titel

Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten