T02376

Toezegging Onderzoek gedragscultuur informatieveiligheid zorg (33.509)De minister van VWS zal, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn, het aan de Tweede Kamer toegezegde onderzoek naar de gedragscultuur op het gebied van informatieveiligheid in de zorg ook naar de Eerste Kamer sturen. 


Kerngegevens

Nummer T02376
Status voldaan
Datum toezegging 27 september 2016
Deadline 1 januari 2017
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden Prof.dr. J.A. Bruijn (VVD)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen elektronische patiëntendossiers
informatiebeveiliging
patiëntengegevens
Kamerstukken Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)


Uit de stukken

Handelingen I 2016-2017, nr. 1 - item 3 -blz. 6

De heer Bruijn (VVD): Ten slotte op dit punt: mijn fractie heeft er met instemming kennis van genomen dat de minister een onderzoek naar het gedrag en de cultuur rond de bescherming van patiëntgegevens is gestart, de zogenaamde quickscan. Is de minister bereid de opbrengst van dit onderzoek te zijner tijd ook aan deze Kamer voor te leggen? Graag een toezegging.

Handelingen I 2016-2017, nr. 1 - item 9 -blz. 20

Minister Schippers: Wil ik een afschrift van de toezegging die ik heb gedaan inde Tweede Kamer op het punt van onderzoek naar de gedragscultuur naar de Eerste Kamer sturen? Dat zal ik doen.

De heer Bruijn (VVD): Voor de Handelingen: het ging niet om een afschrift van de toezegging, maar om een afschrift van de quickscan waarover de toezegging gedaan was. Ik neem aan dat de minister dat ook bedoelt.

Minister Schippers: Ik heb een onderzoek naar de gedragscultuur op het gebied van informatieveiligheid in de zorg toegezegd en daarvan geef ik u een afschrift.


Brondocumenten


Historie