T02375

Toezegging Voortgangsrapportage elektronische gegevensuitwisseling zorg (33.509)De minister van VWS zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Nooren, toe om beide Kamers jaarlijks een voortgangsrapportage te sturen. Daarin zal, op verzoek van het lid Martens, ook worden ingegaan op de administratieve lasten en de rol van Actal.


Kerngegevens

Nummer T02375
Status voldaan
Datum toezegging 27 september 2016
Deadline 1 januari 2020
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister voor Medische Zorg en Sport
Kamerleden Drs. M.J.Th. Martens (CDA)
Drs. J.E.A.M. Nooren (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen administratieve lasten
elektronische patiëntendossiers
patiëntengegevens
voortgangsrapportage
Kamerstukken Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)


Uit de stukken

Handelingen I 2016-2017, nr. 1 - item 9 -blz. 17

Minister Schippers: Mevrouw Nooren heeft gevraagd of ik een jaarlijkse voortgangsrapportage kan sturen. Dat lijkt mij een goed idee. Dan bent u er voor die drie jaar om zijn al achter wat de stand van zaken is.

Handelingen I 2016-2017, nr. 1 - item 9 -blz. 20/21

Minister Schippers: Ik zeg mevrouw Nooren een jaarlijkse voortgangsrapportage toe, die ik naar beide Kamers zal sturen. [...] Kan ik dan een Actaltoets doen? Dat heeft nu nog weinig zin, omdat we midden in de ontwikkeling zitten. Ik zal in de voortgangsrapportage in ieder geval terugkomen op de administratieve lasten, de rol van Actal en het moment van inzet van Actal.

Mevrouw Martens (CDA): Wat Actal betreft, is het ons duidelijk dat zo'n toets nu niet mogelijk is. Wij hebben gevraagd of, als er meer duidelijkheid is, de Actaltoets dan kan worden uitgevoerd. En of ze, als zou blijken dat sommige zorgverleners of zorginstanties onevenredig zwaar belast worden, dan nog eens wil kijken wat daaraan te doen valt.

Minister Schippers: Ik probeerde dat net toe te zeggen. In de voortgangsrapportage geef ik een update van hoever we zijn en of Actal al is in te schakelen of niet.


Brondocumenten


Historie