Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 november 2016
1. 34426

Comptabiliteitswet 2016

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Rinnooy Kan) en PvdA (Postema).

2. Pakket Belastingplan 2017 en Wet uitwisseling inlichtingen over rulings

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), D66 (Backer), SP (Köhler), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester) en 50PLUS (Van Rooijen).

3. EU-pakket vennootschapsbelastingen

Enkele fracties maken kenbaar subsidiariteitsbezwaren te hebben. De commissie besluit het pakket opnieuw te agenderen ten behoeve van een subsidiariteitstoets op dinsdag 13 december en daarbij waar mogelijk de (concept)inbrengen van fracties uit de Tweede Kamer te betrekken.

4. Voorbespreking gesprek met de staatssecretaris van Financiën over de Belastingdienst

De commissie besluit het gesprek uit te stellen tot na het Kerstreces en dan 1 1/2 uur in te plannen.

5. Rondvraag

Het lid Van Rooijen (50PLUS) brengt op dat door hem tijdens de schriftelijke voorbereiding op de AFB gestelde vragen in relatie tot het Belastingplan nog niet zijn beantwoord. Een tijdens de AFB toegezegde brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over inkomensbeleid en koopkracht oordeelt hij - na lezing - nog ontoereikend. Hij stelt voor de minister van SZW uit te nodigen voor het debat over het belastingplan. De commissie neemt dit voorstel op 6 december a.s. in overweging wanneer deze vragen bij de schriftelijke behandeling van het Belastingplan nog steeds niet zijn beantwoord.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren