T02358

Toezegging Overleg met eilandsbesturen (33.131/34.341/33.900)De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe om over de uitvoeringswet en over de tweede lezing in overleg te treden met de eilandsbesturen.


Kerngegevens


Uit de stukken

Handelingen I 2016-2017, nr. 3, item 10 - blz. 1

Mevrouw Van Bijsterveld (CDA): Kan de regering de toezegging bevestigen dat zij bij de uitwerking van het kiesrecht in overleg treedt met de betrokken eilandbesturen?

(...)

Handelingen I 2016-2017, nr. 3, item 10 - blz. 7

Minister Plasterk: Gevraagd is verder of ik bereid ben om over de uitvoeringswet en over de tweede lezing in overleg te treden met de eilandsbesturen. Het antwoord daarop is vanzelfsprekend "ja". Ik zeg dat dus toe.


Brondocumenten


Historie