Stemming motie Cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerkingVerslag van de vergadering van 11 oktober 2016 (2016/2017 nr. 3)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens),

te weten:

de motie-Teunissen c.s. over toegang tot medische dossiers ook decentraal via bij de arts vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk houden (33509, letter S).

(Zie vergadering van 4 oktober 2016.)


De voorzitter:

Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik heb begrepen dat mevrouw Teunissen het woord wil.


Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter. Ik wil de betreffende motie graag aanhouden en verzoek tevens om een, weliswaar korte, vierde termijn, om een kleine wijziging aan te brengen in de motie.

De voorzitter:

Ik kijk rond en concludeer dat de stemming over de motie-Teunissen van de agenda van vandaag wordt afgevoerd.

Op verzoek van mevrouw Teunissen stel ik voor, haar motie (33509, letter S) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik zie ook geen bezwaren tegen het voorstel van mevrouw Teunissen om op een nader te bepalen tijdstip, wanneer de minister van VWS beschikbaar is, in een korte vierde termijn een gewijzigde motie in te dienen.

Mijnheer Dercksen, ga uw gang.


De heer Dercksen (PVV):

Voorzitter. Ik heb ook een motie voorliggen, die het aanhouden van het wetsvoorstel over netneutraliteit behelst. Ik vraag de voorzitter om eerst die motie in stemming te brengen en dan, als dat nog nodig is, het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dat betreft een motie over het volgende onderwerp, maar u hebt het nu gedaan. De heer Dercksen doet dus het verzoek om eerst over zijn motie met letter G (34397) te stemmen en dan pas over het wetsvoorstel 34379, Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening. Ik zie geen problemen, dus denk dat we dat zo kunnen doen.

Maar laten we eerst eventjes het andere onderwerp afhandelen. We hebben vastgesteld dat mevrouw Teunissen op een nader te bepalen tijdstip in een korte vierde termijn een toelichting geeft op haar motie. Daarna zullen we over haar motie stemmen.