T02350

Toezegging Internationaal (verdrags-)beleid sociale zekerheid (34.052 D)De minister van SZW zal de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden van de VVD-fractie, voor Prinsjesdag een notitie sturen over het internationale  (verdrags-)beleid van Nederland op het terrein van het sociale zekerheidsrecht.


Kerngegevens

Nummer T02350
Status voldaan
Datum toezegging 12 februari 2016
Deadline 20 september 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen sociale zekerheid
socialezekerheidsrechten
verdragen
verdragenrecht
Kamerstukken Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko (34.052)


Uit de stukken

Nota naar aanleiding van het verslag, 12 februari 2016 (34052, D, p. 19)

De leden van de VVD-fractie hebben in het kader van de beoordeling van het voorliggende wetsvoorstel en de parlementaire geschiedenis geconstateerd dat bij hen nog grote onduidelijkheid bestaat over het beleid en de uitvoering van het Nederlandse socialezekerheidstelsel in internationaal perspectief. Zij verzoeken de regering om vóór Prinsjesdag 2016 een notitie toe te sturen over het internationale (verdrags)beleid van Nederland op het terrein van het sociale zekerheidsrecht. De regering zal conform het verzoek van de VVD-fractie uw Kamer een notitie doen toekomen aangaande het Nederlandse internationale (verdrags)beleid op het terrein van het sociale zekerheidsrecht.


Brondocumenten


Historie