T02338

Toezegging De Kamer informeren over de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) over de netwerkstoring bij de Rechtspraak (34.059, 34.138 en 34.212)De minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de SP-fractieleden (het lid Ruers), toe dat hij de Kamer de antwoorden doet toekomen op de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) over de netwerkstoring bij de Rechtspraak van 23 mei 2016.


Kerngegevens

Nummer T02338
Status voldaan
Datum toezegging 22 juni 2016
Deadline 1 januari 2017
Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr.dr. R.F. Ruers (SP)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen KEI
netwerkstoringen
rechtspraak
Kamerstukken Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (34.212)
Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie (34.138)
Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2015-2016, 34059, H, blz. 6

Deze SP-leden vragen voorts of de regering een sluitend overzicht kan geven van de gevolgen van het falende netwerk van de Raad op 23 mei jl. voor de rechtspraak.

Kamerstukken I 2015-2016, 34059, I, blz. 12

De leden van de SP-fractie vragen om een overzicht van de gevolgen van het falende netwerk van de Raad op 23 mei jl. voor de rechtspraak. Zoals hiervoor aangegeven, doet de Rechtspraak grondig onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van de storing. Dit onderzoek is nog niet afgerond, maar de eerste resultaten laten zien dat vrijwel alle zittingen zijn doorgegaan en dat een beperkt aantal zaken is aangehouden. Wel is er productieverlies opgetreden vanwege het niet beschikbaar zijn van digitale dossiers. De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van deze storing vragen gesteld. Ik zal de beantwoording van deze vragen eveneens aan uw Kamer doen toekomen.


Brondocumenten


Historie