34.517

Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de GrondwetMet dit wetsvoorstel wordt de garantie van individuele rechtsbescherming op grondwettelijk niveau verankerd. Deze verankering in de Grondwet van het recht op een eerlijk proces, en het garanderen van het daarvan afgeleide recht op toegang tot de rechter, kan daarnaast bijdragen aan het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat en meer in het bijzonder in de rechtspraak.

Het voorstel voert de door de Eerste Kamer aangenomen motie Lokin-Sassen (CDA) c.s. van 7 februari 2012 uit. In deze motie wordt er bij de regering op aangedrongen om in de Grondwet een artikel op te nemen, waarbij een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt opgenomen.

Voorgesteld wordt het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter te formuleren als een subjectief (grond)recht dat de burger een bepaalde aanspraak geeft jegens de wetgever en rechter. Daarom wordt deze bepaling in dit voorstel, conform het advies van de meerderheid van de Staatscommissie Grondwet, opgenomen in hoofdstuk 1 van de Grondwet over grondrechten. Een algemeen recht op een eerlijk proces was niet expliciet opgenomen in de Grondwet.

Dit is de eerste lezing (het overwegingsvoorstel) van deze Grondwetswijziging.

Wetsvoorstel 35.784 bevat de tweede lezing van deze Grondwetswijziging.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 30 mei 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PVV stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 februari 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 24 april 2018 de behandeling in het kader van toezegging T02537 van de brief van de minister voor Rechtsbescherming over e-Court (EK D, met bijlagen) aangehouden in afwachting een eventuele uitspraak van de Hoge Raad hierover. De rechtspraak beziet of hierover een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad kan worden gesteld.


Kerngegevens

ingediend

8 juli 2016

titel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

21