Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging AMvB inhoudingen minimumloon (34.108) (T02144)

-
Toezegging AMvB inhoudingen minimumloon (T02144)

Brief van de minister van SZW van 13 juni 2016 met het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag

De commissie besluit de toezegging op 28 juni 2016 opnieuw te agenderen en dan tevens inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren