Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 juni 2016
1.
34396

Wijziging bestuursrechtelijke sanctionering in de sociale zekerheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Grave), SP (Don), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer) en ChristenUnie (Ester).

2.
33972, X

Brief van de staatssecretaris van SZW en de minister van Financiƫn van 20 mei 2016 (33972, X) met hun reactie op het verzoek om onderzoek naar de ufr-methode in reactie op de brief van 10 maart 2016 (33972, V)

De commissie stelt de brief in reactie op de brief van de staatssecretaris van SZW en de minister van Financiƫn van 20 mei 2016 met een kleine wijziging vast.

3.
Toezegging AMvB inhoudingen minimumloon (T02144)

Brief van de minister van SZW van 13 juni 2016 met het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag

De commissie besluit de toezegging op 28 juni 2016 opnieuw te agenderen en dan tevens inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit.

4.
E160003

Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers

De commissie besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen zodra er meer zicht is op de Europese ontwikkelingen ten aanzien van dit dossier.

5.
Motie-Elzinga c.s. (EK 33.327, F)

Motie-Elzinga (SP) c.s. over de inwerkingtreding van de onderdelen betreffende de calamiteitenregeling; Wet vereenvoudiging regelingen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van SZW van 15 juni 2016 (33327, J) aan te houden tot 28 juni 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren