34.485 XVII

Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2016 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2016.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.485 XVII, nr. 1) is op 7 juli 2016 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV-fractie is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 september 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

30 mei 2016

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten