Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 31 mei 2016 (2015/2016 nr. 32)

Aanvang: 13.36 uur
Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA) (34336);

het wetsvoorstel Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie) (34408).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

De PVV-fractie wil graag aantekening maken bij wetsvoorstel 34408, maar wil wel graag aangeven dat zij geacht wil worden voor artikel 18a te hebben gestemd.

De voorzitter:

U vraagt aantekening voor het hele wetsvoorstel, maar u kunt zich vinden in artikel 18a. Dat is eigenlijk de formulering.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Exact. Dank u wel.

De voorzitter:

U kunt niet een onderdeeltje wel aannemen maar nee zeggen tegen de rest van het wetsvoorstel. U vraagt aantekening, maar zegt hierbij dat artikel 18a wel uw instemming kan hebben.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Exact. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Ik hoor verder aantekening bij wetsvoorstel 34336 van de SP en de Partij voor de Dieren.

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie) (34408) te hebben kunnen verenigen.

De aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de SP wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA) (34336) te hebben kunnen verenigen.