Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 mei 2016
1.
34408

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 24 mei 2016.

2.
34255

Initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregeling

De fracties van CDA (Oomen-Ruijten) en 50PLUS (Van Rooijen) leveren inbreng ten behoeve van verslag. Tevens wordt daarbij verzocht om beschikbaarstelling van het onderzoek projectierentes uiterlijk 20 mei 2016. Afhankelijk van de stand van zaken omtrent de beantwoording wordt op vrijdag 20 mei 2016 besloten of de plenaire behandeling (onder voorbehoud geagendeerd) op 24 mei 2016 doorgang zal vinden. De communicatie hierover zal via de e-mail plaatsvinden, met zo nodig een in te lassen commissievergadering op 24 mei a.s. voorafgaand aan de plenaire vergadering.

3.
T02241

Toezegging Versterking positie individuele deelnemers (34.117 / 34.320)

Op voorstel van de voorzitter wordt door de fracties van D66 (Rinnooy Kan) en 50PLUS (Van Rooijen) op 24 mei 2016 gezamenlijk input geleverd voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt de staf bij de Tweede Kamer kenbaar te maken dat er belangstelling bestaat om deel te nemen aan een voorgenomen gesprek in de Tweede Kamer met de voorzitter van de Europese Centrale Bank (Draghi).

Op verzoek van de heer Vreeman zal de commissie een brief sturen met aanvullende inbreng m.b.t. de detacheringsrichtlijn (dossier E160003)

5.
Rondvraag

Het lid Van Rooijen spreekt de verwachting uit dat de brief over onderzoek naar de UFR-rente snel zal worden aangeboden aan de Kamer.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren