Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 april 2016
1.
34255

Initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregeling

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Rinnooy Kan), SP (Elzinga, volgt), PvdA (Postema) en 50PLUS (Nagel).

2.
Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit het overleg met de staatssecretaris van SZW over de hoofdlijnen van de herziening van het pensioenstelsel, in afwachting van de aan de Tweede Kamer toegezegde documenten, uit te stellen.

3.
T02241

Toezegging Versterking positie individuele deelnemers (34.117 / 34.320)

De commissie besluit de bespreking van de brief van de staatssecretaris van SZW van 14 april 2016 over waardeoverdracht van pensioen bij de overgang naar een algemeen pensioenfonds, in reactie op de toezegging, aan te houden tot 17 mei 2016.

4.
T01506

Toezegging Evaluatie en monitoring digitale dienstverlening (33.065)

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 11 april 2016 met de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wet SUWI en de beleidsdoorlichting van artikel 11 van de SZW-begroting, voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.

5.
E160003

Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van VVD (Krikke) en SP (Don).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren