T02249

Toezegging Het in beeld brengen van de effecten op burgers en bedrijven inzake administratieve lasten bij regelgeving (33.962)De minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe dat zij de effecten op burgers en bedrijven inzake administratieve lasten steeds bij AMvB's, de invoeringswet en andere regelingen ten aanzien van de Omgevingswet, in beeld zal brengen.


Kerngegevens

Nummer T02249
Status openstaand
Datum toezegging 15 maart 2016
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Infrastructuur en Milieu
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Kamerleden Drs. L.H.J. Verheijen (PvdA)
Commissie commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen administratieve lasten
Algemene Maatregel van Bestuur
invoeringswetten
Kamerstukken Omgevingswet (33.962)


Uit de stukken

Handelingen I 2015-2016, nr. 23, item 8, blz. 12-47

De heer Verheijen (PvdA):

(...)

Gedurende de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel heeft mijn fractie aandacht gevraagd voor het feit dat de verschuiving van vergunningen naar algemene regels, van de overheden veel meer preventieve informatie, communicatie, repressief toezicht en handhavingsinspanningen vraagt. De regering heeft dat in haar memorie van antwoord ook erkend. Zal er in het te sluiten bestuursakkoord met de koepels ook aandacht zijn voor dit onderdeel van de uitvoeringskosten van de nieuwe wetgeving? En op welke wijze wordt er verder onderzoek gedaan naar deze lastenvermindering voor individuele burgers en bedrijven, die voor collectieve rekening komt?

(...)

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus:

(...)

(...) Met betrekking tot verder onderzoek naar lastenvermindering voor burgers en bedrijven kan ik toezeggen dat in toekomstige onderzoeken naar administratieve lasten bij AMvB's, de invoeringswet en andere regelingen ook de effecten voor burgers en bedrijven in beeld worden gebracht, zoals ik dat ook in dit wetsvoorstel heb gedaan.


Brondocumenten


Historie

 • 10 januari 2022
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • 10 januari 2022
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • 7 november 2017
  nieuwe commissie: commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
 • 7 november 2017
  commissie vervallen: commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
 • 26 oktober 2017
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • 26 oktober 2017
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister van Infrastructuur en Milieu
 • 12 september 2017
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
 • 15 maart 2016
  toezegging gedaan