Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34.194)

-
33981, H

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie stelt de brief met een reactie op de brief van de staatssecretaris van SZW van 23 februari 2016 over voortgang vereenvoudiging Participatiewet/ Wet banenafspraak (EK 33.981, H) ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren