34.414

Initiatiefvoorstel-Klein Wet flexibilisering ingangsdatum AOWDit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Klein wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Participatiewet. Het voorstel in de introductie van de vrijheid om het ouderdomspensioen zoals bedoeld in de AOW op een zelf gekozen moment in te laten gaan. Als een pensioengerechtigde het AOW-pensioen eerder of later wil ontvangen kan men een aanvraag indienen voor vervroeging of uitstel. 

Het wetsvoorstel voorziet ook in de mogelijkheid om het ouderdomspensioen gedeeltelijk op te nemen waardoor bijvoorbeeld aangesloten kan worden bij de wens om geleidelijk minder te gaan werken in plaats van geheel te stoppen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 februari 2017 door de Tweede Kamer verworpen. D66, Klein, Houwers en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

19 februari 2016

titel

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten