mededeling over uitstel van de stemmingen en over heropening van de beraadslagingenVerslag van de vergadering van 16 februari 2016 (2015/2016 nr. 20)

Aanvang: 13.37 uur

Status: gecorrigeerdBekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zouden nu zijn, de stemmingen over:

het Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (33258);

het Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (34105).

Echter, gehoord het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning, oftewel BiZa/AZ, om een derde termijn met betrekking tot deze wetsvoorstellen te houden, stel ik aan de Kamer voor om deze derde termijn, inclusief de stemmingen, te agenderen voor 1 maart aanstaande.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Ik wil namens de fractie van de PVV toch nog een mededeling doen. Wij hadden namelijk liever gehad dat de voorstellen nu in stemming kwamen, maar we zijn blij dat het in ieder geval op 1 maart gebeurt. Bij dezen kondig ik aan dat we dan om een hoofdelijke stemming vragen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dat is helder. Er is door de fractie van de PVV een hoofdelijke stemming aangevraagd voor de stemmingen op 1 maart aanstaande over de wetsvoorstellen met betrekking tot de Wet Huis voor de klokkenluiders. Ik stel dus voor, dat daarover een hoofdelijke stemming zal plaatsvinden.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.