34.408

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese UnieDit voorstel implementeert Richtlijn 2014/67/EUPDF-document van het Europees Parlement en de Europese Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (de handhavingsrichtlijn) in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Het doel van het voorstel is een betere handhaving van de detacheringsrichtlijn te bewerkstelligen. Daardoor kunnen werknemers de sociale bescherming, zoals gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek, genieten waar zij recht op hebben en wordt een gelijk speelveld tussen ondernemingen bevorderd.

De Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) wordt ingetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.408, A) is op 28 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Groep Kuzu/Öztürk, V VD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. De PVV-fractie wenst geacht te worden voor artikel 18a gestemd te hebben.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 mei 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 2016

titel

Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum.


Documenten