Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 januari 2016
1.
34052

Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 februari 2016.

2.
32043

Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van SZW over het Werkprogramma voor een pensioenstelsel met toekomst (EK 32.043, E) te betrekken bij het overleg met de staatssecretaris over de brief met de hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel (33972, P en bijlage). De commissie wil eerst de uitkomsten van het naar eind maart 2016 verschoven algemeen overleg in de Tweede Kamer hierover afwachten.

3.
Toezegging Evaluatie financiering SER (T01811)

Brief van de minister van SZW van 8 januari 2016 inzake evaluatie financiering SER

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt daarmee de toezeggingen T01811 en T01812 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren