34.383

Implementatie EU-richtlijn bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepenDit wetsvoorstel implementeert de richtlijn over de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (2014/95/EU) in boek 2 Burgerlijk Wetboek. Hiermee moeten organisaties die het openbaar belang dienen met meer dan 500 werknemers, zoals beursvennootschappen, banken en verzekeraars, een niet-financiële verklaring in het bestuursverslag op nemen.

In die verklaring moet staan hoe deze organisaties omgaan met milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

De richtlijn dient op 6 december 2016 in nationale regelgeving te zijn omgezet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.383, nr. 2) is op 5 juli 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, VVD, SGP en ChristenUnie stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 september 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

12 januari 2016

titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en is van toepassing op bestuursverslagen die betrekking hebben op boekjaren die zijn aanvangen op of na 1 januari 2017.


Documenten