Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 december 2015
1. 34300 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2. 34264

Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

De commissievoorzitter meldt dat de staatssecretaris de commissie laat weten dat het, met het oog op een zorgvuldige behandeling van het wetsvoorstel en het draagvlak in de Kamer, niet op bezwaar stuit als de plenaire behandeling van het wetsvoorstel na het kerstreces plaatsvindt. Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma), D66 (Schnabel), SP (Gerkens), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer), ChristenUnie (Bikker), PvdD (Teunissen), 50PLUS (Nagel) en OSF (Ten Hoeve). De fractie van het CDA levert inbreng voor een separate brief waarin de regering wordt gevraagd geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer afgehandeld is. De commissie verzoekt de datum van 2 februari 2016 onder voorbehoud te reserveren voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

3. 34184

Invoeren van profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn) en PVV (Kops).

4. T01570

Toezegging Toesturen van en meenemen punten in evaluatiekader, evalueren en halfjaarlijks monitoren, alsmede eventueel aanpassen wetgeving na evaluatie (33.106 / 32.812)

De Achtste voortgangsrapportage passend onderwijs (33106, X) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01570 blijft op deels voldaan staan.

5. T01825

Toezegging Overleg over plaatsingsprocedure (33.157)

De brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake deze toezegging (33157, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01825 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman