T02140

Toezegging SER-advies Werken en leven in de toekomst (32.889)De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Sent over de zogenaamde deeltijdklem, toe de vraag naar het verbeteren van publieke voorzieningen waardoor vrouwen in staat worden gesteld meer te gaan werken, te betrekken in de adviesaanvraag aan de SER. Het SER-advies over werken en leven in de toekomst zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 verschijnen.


Kerngegevens

Nummer T02140
Status voldaan
Datum toezegging 7 april 2015
Deadline 1 januari 2017
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen arbeidsparticipatie
deeltijdarbeid
vrouwen
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Voortman en Heerma Wet flexibel werken (32.889)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 27 - item 6- blz. 5

Mevrouw Sent (PvdA):

Dan nog een vraag voor de minister. Met het voorliggende initiatiefvoorstel kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het doorbreken van de zogenaamde deeltijd-klem. Dat wil zeggen: omdat de meeste vrouwen in deeltijd werken, ontbreekt de noodzaak om publieke voorzieningen zoals scholen, kinderopvang en verlofregelingen aan te passen. Maar omgekeerd beletten schooltijden bijvoorbeeld moeders om meer uren te werken. Flexibeler werkwijzen en fiscale tegemoetkomingen dragen hopelijk bij aan het doorbreken van deze patstelling. Wat doet de minister om publieke voorzieningen te verbeteren zodat vrouwen niet gehinderd worden om te werken, zo vernemen wij graag. En welke voornemens heeft hij voorts op dit terrein?

Handelingen I 2014-2015, nr. 27 - item 6- blz. 11

Minister Asscher:

Mevrouw Sent vraagt namens de Partij van de Arbeid naar de inspanningen van het kabinet om publieke voorzieningen te verbeteren zodat vrouwen niet gehinderd worden, geen drempels tegenkomen, om te werken. Ik ben van plan om de SER een advies te vragen

over werken en leven in de toekomst. Dit advies moet gericht zijn op het beter faciliteren van de meervoudige verantwoordelijkheden die werknemers hebben. Ik zal deze vraag bij de adviesaanvraag betrekken.

Handelingen I 2014-2015, nr. 27 - item 6- blz. 12

Mevrouw Sent (PvdA):

Ten slotte ga ik nog in op de reactie van de minister op onze zorg omtrent het doorbreken van de deeltijdklem. Wij kijken uit naar het SER-advies over werken in de toekomst. Wij zijn blij met de toezegging van de minister om onze vraag betreffende het meenemen van mogelijkheden om de deeltijdklem te doorbreken, mee te nemen in de adviesvraag. Wij zijn alleen nog benieuwd naar de termijn waarop wij het SER-advies mogen ontvangen.

Handelingen I 2014-2015, nr. 27 - item 6- blz. 14

Minister Asscher:

Voorzitter. Er was maar één vraag. Wanneer wordt het SER-advies over werk en leven in de toekomst verwacht? Dat wordt verwacht in het eerste kwartaal 2016.

Zie ook toezegging


Brondocumenten


Historie