34.253

Wet versterking positie curatorDit wetsvoorstel versterkt in de Faillissementswet (Fw) de informatiepositie van de curator. De postitie van de curator wordt door de inlichtingen- en medewerkingsplichten en de plicht tot het overleggen van de administratie in faillissement sterker en duidelijker.

Met dit voorstel krijgt de curator meer mogelijkheden om onregelmatigheden rondom een faillissement op te sporen en aan te pakken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 20 december 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 juli 2015

titel

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Hoofdlijnen

 • 1. 
  de curator wordt wettelijk verplicht om in faillissementen te bezien of er sprake is van eventuele onregelmatigheden;
 • 2. 
  in voorkomend geval informeert de curator vertrouwelijk de rechter-commissaris en doet, als hij of de rechter-commissaris dit nodig acht, melding of aangifte van de onregelmatigheden bij de bevoegde instanties;
 • 3. 
  in het faillissementsverslag vermeldt de curator hoe hij zich van zijn fraudesignalerende rol heeft gekweten.
 • 4. 
  in de wet wordt verankerd dat de gefailleerde de curator niet alleen desgevraagd, maar ook eigener beweging inlicht over feiten en omstandigheden waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor de curator van belang zijn;
 • 5. 
  de curator moet worden geïnformeerd over het bestaan van eventuele buitenlandse activa, zoals vastgoed en banktegoeden, en alle medewerking moet worden verleend om de curator daarover de beschikking te geven;
 • 6. 
  de gefailleerde verleent de curator alle medewerking bij het beheer en de vereffening van de boedel;
 • 7. 
  de gefailleerde draagt terstond de administratie over aan de curator met daarbij de noodzakelijke middelen, zoals encryptiesleutels, om de inhoud binnen redelijke termijn leesbaar te kunnen maken;
 • 8. 
  derden, die de administratie van de failliet in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geheel of gedeeltelijk onder zich hebben, zijn verplicht om de administratie desgevraagd aan de curator ter beschikking te stellen;
 • 9. 
  bij faillissement van een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap gaan de inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen (ook) gelden voor:
  • a. 
   bestuurders, commissarissen, vennoten en voor feitelijk bestuurders;
  • b. 
   de bestuurder(s) van een of meer rechtspersonen die bestuurder is of zijn van de failliet;
  • c. 
   de vennoten van een of meer vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen die bestuurder is of zijn van de failliet; en
  • d. 
   iedereen die in de drie jaar voorafgaande aan het faillissement bestuurder, commissaris of vennoot bij de failliet was.

Documenten

27