T02117

Toezegging Rapporteren over SLVO-overleg (34003, H)De staatssecretaris van Financiën zal de Kamer, naar aanleiding van de stemverklaring van het lid Bröcker namens de fracties van VVD, PvdA en CDA, op de hoogte houden van de voortgang van het overleg in het zogeheten SVLO (Samenwerking Vpb-plicht Lokale Overheden), dat onder andere tot doel heeft de implementatie van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen (34003)  te vergemakkelijken.


Kerngegevens

Nummer T02117
Status voldaan
Datum toezegging 16 juni 2015
Deadline 15 september 2015
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Mr. W.L.J. Bröcker (VVD)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen belastingheffing
overheidsorganisaties
overleg
vennootschapsbelasting
Kamerstukken Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (34.003)


Uit de stukken

Verslag schriftelijke overleg 34003, H, p. 3

Staatssecretaris Wiebes:

In de brief van 2 juni jl. van de voorzitter van de vaste commissie van Financiën is mij gevraagd of ik bereid ben uw Kamer op de hoogte te houden van het overleg in het zogeheten SVLO (Samenwerking Vpb-plicht Lokale Overheden). Voorgaande vraag is mij voorgelegd naar aanleiding van de stemverklaring van de heer Bröcker (VVD) namens de fracties van de VVD, de PvdA en het CDA. Met deze fracties onderken ik het belang van het SVLO. Ik ben dan ook gaarne bereid uw Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van de gesprekken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) in het kader van het SVLO. Ik zal dat doen door op Prinsjesdag in mijn toezeggingenbrief in te gaan op de gezamenlijke producten die op dat moment door de verschillende werkgroepen binnen het SVLO zijn voltooid. Ik denk bij gezamenlijke producten onder andere aan gezamenlijk overeengekomen schriftelijke handreikingen voor de praktijk. Begin december 2015 zal ik bezien of ik dat overzicht kan actualiseren.


Brondocumenten


Historie