T02095

Toezegging Ingaan op verdere samenvoeging van duurzaam inkopen in bedrijfsvoeringrapportage (33.913)De Minister van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Boxtel (D66), toe dat in de bedrijfsvoeringrapportage, die door de minister voor Wonen en Rijksdienst wordt uitgebracht, aandacht besteed wordt aan de verdere samenvoeging van duurzaam inkopen door de Rijksoverheid. Daarbij wordt de vraag meegenomen of er voldoende aandacht is voor wat de Rijksoverheid kan leren van anderen, zoals medeoverheden, en of dat voldoende georganiseerd is.   


Kerngegevens

Nummer T02095
Status voldaan
Datum toezegging 10 februari 2015
Deadline 1 juli 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden Mr. R.H.L.M. van Boxtel (D66)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen bedrijfsvoeringrapportage
duurzaam inkopen
medeoverheden
Kamerstukken Implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (33.913)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 20, item 6, blz. 7-19

De heer Van Boxtel (D66):

(...)

Mijn fractie is er nog niet gerust op dat we met het huidige beleid de EU-afspraken gaan nakomen en dat het kabinet de afspraken hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. Het tekort aan energiebesparing zal met de bestaande maatregelen meer dan 40 petajoule bedragen ten opzichte van de doelstelling. De Warmtevisie moet dit gat gaan opvullen, maar hierover is nog weinig duidelijkheid. Daarom is het goed om te bekijken hoe binnen de huidige afspraken nog een efficiëntieslag gemaakt kan worden. Zo bevat artikel 6 van de richtlijn voorschriften over overheidsinkopen. In de nota naar aanleiding van het verslag schrijft de minister dat deze verplichting wordt ingevuld door het beleidskader Duurzaam Inkopen. Volgens de memorie van toelichting bij deze richtlijn koopt de rijksoverheid sinds 2010 zelfs voor 100% duurzaam in. Zes maatschappelijke organisaties, waaronder VNO-NCW, geven aan dat de overheid dit percentage niet waar kan maken. Volgens hen is de kloof tussen woord en daad verontrustend en kiest de overheid eerder voor zuinig dan voor groen. Zij menen dat duurzaam inkopen een steeds lagere prioriteit krijgt, wat niet alleen slecht is voor het milieu maar de overheid ook miljoenen kost. Daarom pleiten zij voor één loket duurzaam inkopen met een duidelijke toewijzing van taken en verantwoordelijkheden. Hoe reageert de minister op deze berichtgeving? Wat vindt hij van het voorstel om één loket duurzaam inkopen te realiseren en zo de versnippering van de inkoop aan te pakken?

(...)

Minister Kamp:

(...)

De heer Van Boxtel sprak verder over duurzaam inkopen. Dat nemen wij bijzonder serieus. Wij hebben daarvoor een eigen kenniscentrum opgericht, dat bezig is om duurzaam inkopen bij de rijksoverheid te regelen en gemeengoed te laten worden. Maar wij zijn ook bezig om de kennis op dit gebied uit te zetten bij andere overheden, zodat die op die manier kunnen gaan werken. Ik zeg niet dat we er al zijn — wij zijn bij het Rijk een heel eind, maar niet ver genoeg, en bij de andere overheden is ook nog het nodige te winnen — maar we zijn ervan overtuigd dat dit een goed proces is. Daarvoor hebben wij het kenniscentrum opgericht en kaders gesteld. Wij gaan ermee door om dat tot een succes te maken. In de jaarlijkse bedrijfsvoeringrapportage die mijn collega voor Wonen en Rijksdienst uitbrengt over hoe de zaken bij het Rijk lopen, zal steeds worden ingegaan op de stand van zaken bij de uitvoering van dit beleid.

De heer Van Boxtel (D66):

Ik heb geen behoefte meer aan een tweede termijn, maar over duurzaam inkopen heb ik nog een vraag. Ik dank de minister bij dezen voor alle antwoorden; ik wacht met belangstelling de volgende NEV-rapportage af om te zien of we op schema blijven liggen. In zijn antwoord begon de minister met iets te zeggen over medeoverheden. Een aantal jaren terug had ik een andere maatschappelijke rol, als voorzitter van een groene zaak, waarbij we hele themamiddagen hebben belegd over duurzaam inkopen bij de overheid. Mij viel toen op dat, als het gaat om medeoverheden, bijvoorbeeld een provincie als Friesland het toen al heel goed voor elkaar had. Met name bij het Rijk gebeurde het allemaal nog erg versnipperd. Die signalen krijg ik nu weer, zodat ik die vraag bij de minister terug heb gelegd. Dan wil ik iets meer antwoord dan alleen: het gaat ook om medeoverheden. Ik heb namelijk het idee dat die het goede van elkaar kunnen oppakken, maar ik wil ook bij het Rijk forse stappen zien. Vandaar de suggestie om tot een inkooporganisatie te komen, in plaats van die versnippering per departement.

Minister Kamp:

Op het gebied van inkoop is al heel veel samengevoegd. Op de vraag of daar nog verder mee kan worden doorgegaan, zeker in relatie tot duurzaam inkopen, zal in de bedrijfsvoeringrapportage worden ingegaan. Het signaal van de heer Van Boxtel is duidelijk; ik zal dat doorgeven aan mijn collega. Ik heb gezegd dat wij een kenniscentrum hebben opgericht, PIANOo, waar veel deskundigheid is die we graag beschikbaar stellen aan andere overheden. De heer Van Boxtel zegt dat hij kennis heeft van andere overheden die daarmee al verder zijn dan het Rijk. Ik zal mij erin verdiepen om te bezien of er voldoende aandacht is voor wat het Rijk kan leren van anderen en of dat voldoende georganiseerd is. Ik pak die punten van de heer Van Boxtel mee, ik zal mijn collega voor Wonen en Rijksdienst daarover informeren en ik zal ernaar kijken of dit punt in de bedrijfsvoeringrapportage de aandacht krijgt waarom de heer Van Boxtel heeft gevraagd.


Brondocumenten


Historie