Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 28 april 2015
1.
34071

Verduidelijking toepassingsbereik koopregels titel 7.1 BW

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 26 mei 2015.

2.
34016 (R2036)

Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Ter Horst), CDA (Hoekstra), SP (Quik-Schuijt), D66 (Engels), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Kuiper).

3.
30519, H

Initiatiefvoorstel-Oskam Verruiming aansprakelijkheid voor gedragingen van minderjarigen vanaf veertien

De commissie neemt kennis van de brief van de initiatiefnemer van 23 april jl. (30519, H), waarin hij meldt af te zien van het aanhangig maken van een novelle en verzoekt het wetsvoorstel op korte termijn in stemming te brengen. De commissie besluit voor te stellen het wetsvoorstel op 19 mei 2015 in stemming te brengen.

4.
33582, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid van 16 april 2015 naar aanleiding van het eerste kabinetsstandpunt inzake het WODC-rapport naar het gebruik van drones

De commissie neemt kennis van de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie van 15 april jl. op haar brief van 18 maart jl. (33382, F). Zij besluit deze correspondentie te zijner tijd te betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 33582, waarvan de commissie op 24 februari jl. besloot deze tot nader order aan te houden.

5.
Terugkoppeling politieke voorbereidingsgroep IPC Mensenhandel

Het lid Gerkens (SP) doet mondeling verslag van de politieke voorbereidingsgroep van de Interparlementaire Conferentie Mensenhandel die onder het Nederlandse Voorzitterschap zal worden georganiseerd. De voorstellen voor het programma die de leden van de PVG vanuit de Eerste Kamer voornemens zijn in te dienen worden besproken. De commissieleden kunnen uiterlijk vandaag nog suggesties aan de staf doorgeven.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren