Dit wetsvoorstel strekt ertoe in een aantal wetten op het terrein van volksgezondheid, welzijn en sport ontstane misslagen te verbeteren en ontdekte omissies weg te nemen.

Daarbij gaat het om correctie van onjuiste verwijzingen, redactionele fouten, technische aanvulling van delegatiebepalingen en verheldering van bepalingen die onduidelijkheid opleveren. Voorts wordt met een technische aanvulling van enige wetten geregeld dat de zogenaamde broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen ingevolge de Wmo 2015 kan worden voortgezet zoals dat ook gebeurde toen beschermd wonen nog onder de aanspraken ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) viel.

Ook bevat het wetsvoorstel wijzigingen van enkele wetten teneinde een drietal technische onderwerpen te regelen; dit betreft:

 • het aanpassen van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) teneinde de bepalingen met betrekking tot het College bouw zorginstellingen, dat inmiddels al enige jaren geen wettelijke taken meer heeft, te schrappen, zodat dit college nu ook kan worden opgeheven;
 • het aanpassen van de Zorgverzekeringswet, het Burgerlijk Wetboek en het voorstel van wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32 402) teneinde gevolg te geven aan een aan de Eerste Kamer gedane toezegging inzake het hanteren van de term «kwaliteitsstandaard»;
 • voorzien in een wettelijke basis om in het kader van de Opiumwet aan een bestuursorgaan machtiging te verlenen tot afgifte op aanvraag van een verklaring inhoudende dat de aanvrager uitsluitend ten behoeve van zijn eigen geneeskundig gebruik een middel als bedoeld in lijst I of II mag vervoeren of aanwezig hebben; ook voor het afgeven exportverklaringen voor medische hulpmiddelen wordt voorzien in een expliciete wettelijke basis.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.191, A) is op 19 april 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 april 2015

titel

Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  De artikelen II tot en met IV, IX, X, XI, onderdeel E, XIII, XVI, onderdeel F, 2, en onderdeel I, XVIII, onderdelen B en G, XX, XXI, XXIV tot en met XXXII, XXXV en XXXVIII, onderdeel A, 2, werken terug tot en met 1 januari 2015.
 • 3. 
  De artikelen XI, onderdelen A tot en met D, XVI, met uitzondering van onderdeel F, 2, en onderdeel I, XVIII, onderdelen AA en F, XIX en XXII werken terug tot en met 1 januari 2016.

Documenten