Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet windenergie op zee (34.058)

- Rondvraag

- Het lid Vos (GroenLinks) attendeert de commissie er op dat de regering het wenselijk acht dat het wetsvoorstel Wet windenergie op zee (34058) door de Eerste Kamer wordt behandeld vóór het zomerreces.
- Het lid Koning (PvdA) informeert naar de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet in verband met de modernisering van de universele postdienstverlening (34024).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer