Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (33.873 (R2026))

- 33873

Goedkeuring Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie overweegt de schriftelijke behandeling van dit wetsvoorstel achterwege te laten teneinde het wetsvoorstel nog plenair te behandelen voor de Kamerwisseling, bij voorkeur op 28 april 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman