Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (33.475)

- T01935, toezegging Cao-loon

Brief minister SZW van 9 februari 2015 met de derde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies (34000 XV, E en bijlagen)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren