34.160

Regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerdHet wetsvoorstel legt de grondslag voor invoering van keuzedelen als verplicht onderdeel van de kwalificatiestructuur middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Als gevolg hiervan zal elke nieuwe opleiding gebaseerd zijn op een kwalificatie en één of meer keuzedelen.

Onderwijsinstellingen zijn verplicht bij elke opleiding één of meer keuzedelen aan te bieden. Deelnemers moeten examen afleggen in het door hen gekozen keuzedeel, maar het resultaat is niet van belang voor het behalen van de kwalificatie. Verder voorziet het voorstel in een formele grondslag voor het uitvaardigen van een algemene maatregel van bestuur waarin voorschriften voor instellingen worden gegeven betreffende de omvang van de keuzedeelverplichting, een voldoende aanbod van keuzedelen en de examinering en diplomering als gevolg van de invoering van keuzedelen bij nieuwe opleidingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.160, A) is op 16 juni 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 oktober 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 februari 2015

titel

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het doel van dit wetsvoorstel is het leggen van de formele grondslag voor onder andere:

  • het keuzedeel als verplicht onderdeel van de kwalificatiestructuur mbo en van een beroepsopleiding;
  • het kunnen vaststellen van keuzedelen en van de koppeling van keuzedelen aan de onderscheiden kwalificaties;
  • het afleggen van examen in de keuzedelen van een opleiding en een positieve beoordeling van het voltooien van de beroepspraktijkvorming (die betrekking kan hebben op keuzedelen van opleidingen of onderdelen daarvan) zijn voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van het diploma;
  • de registratie van keuzedelen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo), het Basisregister Onderwijs (BRON) en het diplomaregister, alsmede de specificatie van de te registreren informatie;
  • de registratie door DUO in BRON en het diplomaregister van behaalde certificaten voor onderdelen van een kwalificatie en voor keuzedelen waaraan de minister van OCW en/of EZ, op grondslag van artikel 7.2.3, eerste lid WEB, een certificaat heeft verbonden;
  • bij algemene maatregel van bestuur te geven voorschriften voor instellingen betreffende de omvang van de keuzedeelverplichting, voldoende aanbod van keuzedelen, de examinering en diplomering als gevolg van de invoering van keuzedelen bij nieuwe opleidingen.

Documenten

35