T02023

Toezegging Informeren Kamer inzake onderhandelingen en aanpassen verdrag Marokko (33.162)De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Beckers (VVD), Elzinga (SP), Kok (PVV) en De Lange (OSF), toe de Kamer te informeren over de ontwikkelingen omtrent de verdragsonderhandelingen inzake het opzeggen van het verdrag (dat ziet op de export van kinderbijslag) met Marokko. Indien de onderhandelingen op niets uitlopen zal de Minister de Kamer tijdig informeren inzake het indienden van een opzeggingswet.


Kerngegevens

Nummer T02023
Status voldaan
Datum toezegging 10 juni 2014
Deadline 1 januari 2015
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Mr. H.G.J.M. Beckers (VVD)
A. Elzinga (SP)
Mr. C.J. Kok (PVV)
Prof.dr. C.A. de Lange (Fractie-De Lange)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen verdragen
Kamerstukken Wet herziening export kinderbijslag (33.162)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 33, item 14, pagina 4

Minister Asscher:

Tot slot vroegen de leden Beckers namens de VVD, Elzinga namens de SP, De Lange namens OSF en Kok namens de PVV mij om een reactie op de motie zoals die intussen in de Tweede Kamer is aangenomen. Ik heb goed kennisgenomen van die motie. Ik zal de onderhandelingen met Marokko over de aanpassing van het verdrag de komende maanden voortzetten en de motie daarbij gebruiken als een duidelijk signaal van het standpunt van het Nederlandse parlement. Op basis van de onderhandelingen zal ik de Kamer informeren en zal ik in oktober hopelijk kunnen melden dat het verdrag is aangepast. Anders zal ik de Kamer gemotiveerd laten weten of het al of niet komt tot een opzeggingswet.


Brondocumenten


Historie